ANBI Instelling

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is een ANBI-instelling. Hierdoor zijn uw financiële giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. U kunt via de ANBI– website van de belastingdienst controleren of een vereniging of stichting voldoet aan de ANBI-criteria.
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ANBI-erkende instellingen verplicht de door de belastingdienst vereiste gegevens te publiceren. Uiteraard willen wij daar aan voldoen.

GEGEVENS INSTELLING
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer
Lid van Vereniging Nederlandse Voedselbanken
Dirk Storklaan 63A – 2132 PX Hoofddorp
023 55 71 987 / 06-83098398
KvK inschrijvingsnummer: 34 24 27 15
RSN-nummer: 815356146
Bankrekening: NL63 RABO 0119 6816 92

MISSIE
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de minder draagkrachtige inwoners van Haarlemmermeer en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

VISIE
Wij helpen de minder draagkrachtige mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Samen zorgen we ervoor dat de allerarmsten uit onze samenleving het iets gemakkelijker krijgen, voedseloverschotten verminderen en het milieu daardoor minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken wij samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

KERNWAARDEN
Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door derden gedoneerd is
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

HOOFDDOELSTELLINGEN

 • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
 • Een gezicht geven aan armoede

BELEIDSPLAN
Het voedselpakket
Voedselbank Haarlemmermeer streeft ernaar een gevarieerd en gezond voedselpakket samen te stellen, dat voldoende is voor 2 tot 3 dagen en dat afgestemd is op de samenstelling van een gezin en de resterende inkomsten na aftrek van de vaste lasten en normbedragen.

 • Om de behoefte van onze klanten te peilen, zal ten minste 1 keer per jaar een klanten onderzoek over de grootte en de samenstelling van de voedselpakketten worden gehouden
 • Voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar zullen extra producten aan het standaard pakket worden toegevoegd
 • Er zal worden gestreefd naar het opnemen van verse vlees- en visproducten in de pakketten. Dit is afhankelijk van eisen voor voedselveiligheid.

Voedselwerving
Ongeveer 15% van de inhoud van onze voedselpakketten is afkomstig van Voedselbanken Nederland / Distributiepunt Noord-Holland. Schatting 2/2019).
Ondanks positieve ontwikkelingen vanuit Voedselbanken Nederland in samenwerking met grote landelijke voedselproducenten en winkelketens is het effect daarvan op lokaal niveau beperkt. (Unilever contract voor levering van 1.200.000 producten per jaar is 0,6 product per pakket of 3% van de pakketinhoud). Het overgrote deel van het voedsel moet daarom in onze eigen regio ingezameld worden.
Een goede relatie onderhouden met o.a. particulieren, bedrijven, locale voedselproducenten, instellingen en donateurs zijn daarmee van groot belang.

 • Om de communicatie met derden te optimaliseren zullen wij geregeld berichten via alle beschikbare mediakanalen uit doen gaan
 • Om een goede samenstelling van de voedselpakketten te garanderen zullen wij minstens 24 keer per jaar een supermarktinzameling organiseren
 • In 2020 zullen wij ernaar streven een aantal vaste voedsel donatie punten in de gemeente te bewerkstelligen
 • Wij streven ernaar 24/7 bereikbaarheid te zijn voor het ophalen van voedsel bij producenten

Voedselveiligheid
Door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken is in overleg met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor alle bij de vereniging aangesloten voedselbanken een geldend Handboek Voedselveiligheid vastgesteld op basis waarvan alle voedselbanken gecertificeerd gaan worden. (Zie website VBN) Er zijn vier klassen gedefinieerd en elke voedselbank bepaalt zelf tot welke klasse zij wil behoren. En aan welke voorwaarden zij kan voldoen.
Deze vier klassen zijn:
A. De voedselbank verdeelt droge kruidenierswaren, koel- en diepvriesproducten in een gesloten koel- en
diepvriesketen
B. De voedselbank verdeelt droge kruidenierswaren en koelproducten in een gesloten koelketen
C. De voedselbank verdeelt droge kruidenierswaren en diepvriesproducten in een gesloten diepvriesketen
D. De voedselbank verdeelt uitsluitend droge kruidenierswaren

Kosten en baten
Ondanks de groei van het klantenbestand konden wij in 2019 de inhoud van de klantenpakketten nog op peil houden: een gemiddeld pakket bestond uit 1,9 (2018 2,1) krat voedsel met een waarde van € 78,00 (2018: € 80,00) per week. Landelijk is de waarde van een voedselpakket per week € 40,00. 77 % van de inhoud van de uitgedeelde voedselpakketten van zowel vers als droog voedsel kwam uit Haarlemmermeer. 23% van het voedsel ontvingen wij via het Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland waar wekelijks verse producten werden opgehaald. In Nederland zijn er grote verschillen tussen de operationele kosten van voedselbanken. Om de pakketten bij onze klanten te krijgen zijn we ongeveer euro 3,60 per pakket kwijt aan operationele kosten. Hierbij moet je denken aan huisvesting, transport, koel- en vriescapaciteit, energie, enzovoort.
De ene voedselbank is rond de 2 euro kwijt aan operationele kosten en de andere heeft 10 euro aan kosten per pakket. Dit is vaak te herleiden naar de ondersteuning die een plaatselijke voedselbank al of niet krijgt van de gemeente, in de vorm van subsidie of giften in natura zoals gratis huisvesting. zie feiten en cijfers VB

 • Voedselbank Haarlemmermeer streeft ernaar de kosten per pakket niet boven 6 euro uit te laten komen.

Uitdeel
Voedselbank Haarlemmermeer deelt iedere vrijdagochtend op vaste plaatsen in Haarlemmermeer de voedselpakketten aan haar klanten uit.
De uitdeelpunten zijn in:

 1. Hoofddorp
 2. Nieuw-Vennep
 3. Badhoevedorp
 4. Vijfhuizen
 5. Rijsenhout
 6. Zwanenburg
 7. Spaarndam

Speciale hulp voor kinderen
Kinderen vormen een belangrijke en kwetsbare klantengroep. Kinderen vormen een belangrijke en kwetsbare klantengroep.
Buiten dat wij deze groep van extra voedsel voorzien krijgt elk gezin voor de jarige een verjaardagsdoos van de Stichting Jarige Job. De inhoud is afgestemd op geslacht en leeftijd.

Laagdrempelige doorgeleiding van de hulpvraag
De voedselbank moet zo laagdrempelig als mogelijk hulpvragen doorgeleiden naar hulpinstanties zoals de sociale dienst.
Digitale informatieverstrekking:

 • Op onze website is een pagina aanwezig waar  een rekentool is opgenomen om zelf te berekenen of een aanvraag voor voedselhulp mogelijk is. Via een melding bij de gemeente die ons van advies dient zal de toekenning van een voedselpakket zelfstandig door onze stichting worden genomen.
 • Er is tevens een speciaal e-mail adres voor klantenvragen aanwezig (aanvraag@voedselbankhaarlemmermeer.nl)
 • Ook wordt er verwezen naar de sociale kaart van de gemeente waar alle hulpverlenende instanties te vinden zijn.

Niet-digitale informatieverstrekking:

 • Klanten kunnen 24/7 telefonisch contact met ons opnemen via een speciaal voor klanten bestemd telefoonnummer (06-13797452)
 • Informatiepunten via buurthuizen
 • artikelen lokale bladen

De voedselbank moet zich als speler in het sociale landschap opstellen

 • Deelnemen in overleggen met gemeentelijke sociale dienst
 • Deelnemen in overleggen met andere hulpinstanties
 • Deelnemen in overleggen met andere vrijwilligersorganisaties

Samenwerking met andere voedselbanken
Sinds  april 2014 hebben Voedselbank Haarlemmermeer, Voedselbank Aalsmeer en Voedselbank Uithoorn – de Kwakel samenwerkingsconvenanten getekend. Voedselbank Haarlemmermeer verleent voor zolang als noodzakelijk logistieke ondersteuning aan beide andere voedselbanken. Voedselbank Haarlemmermeer ontvangt als tegenprestatie het ingezamelde voedsel van de beide andere voedselbanken. De uiteindelijke doelstelling is dat zowel Voedselbank Aalsmeer als Voedselbank Uithoorn – de Kwakel zelfstandig kunnen gaan draaien in de toekomst. Wanneer dit gerealiseerd is zal de formele samenwerking stoppen.
Samenwerking binnen de regio Noord-Holland is, ondanks de beperkte voedselbijdrage daaruit, belangrijk voor het in stand houden van het voedselbank systeem.
Samenwerking met Voedselbanken Nederland is naast belangrijk voor de landelijke beeldvorming ook belangrijk voor het verkrijgen van voedsel en gelden.

Onze vrijwilligers
Vrijwilligers moeten met plezier en voldoening hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Uitgangspunt is dat taken zoveel als mogelijk gedelegeerd worden, maar dat over de uitvoering verantwoording moet worden afgelegd aan het bestuur.
Voor belangrijke posities moet vervanging geregeld zijn zodat de continuïteit niet in gevaar kan komen.
Het is belangrijk dat ieder onderdeel een eigen identiteit heeft, waarbij niet de betrokkenheid van de vrijwillers bij de ontwikkeling van de voedselbank uit het oog moet worden verloren.

 • Een periodieke nieuwsbrief/flits uitgeven
 • een halfjaarlijks coördinatoren overleg organiseren
 • Een jaarlijkse algemene vrijwilligers bijeenkomst organiseren

inspectiebureau Houwers
Van inspectiebureau Houwers ontvingen wij een kopie van het inspectierapport waarborging voedselveiligheid. Op 27 mei 2020 hebben zij vastgesteld dat uw Voedselbank op dat moment met een score van 100 uitstekend voldeed aan de regels zoals beschreven in het Handboek Voedselveiligheid 2019.

Mede namens de adviseur voedselveiligheid wil ik u graag feliciteren met dit uitmuntende resultaat, en hoop dat u deze felicitaties ook wilt doorgeven aan alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Een dergelijk goed resultaat kan alleen maar tot stand zijn gekomen door de inzet van alle betrokkenen, op ieder niveau.
 
 Met hartelijke groet,
Aart van Scherpenzeel
Coördinator Waarborging Voedselveiligheid

BELONINGSBELEID
Bij Voedselbank Haarlemmermeer krijgt niemand een salaris uitbetaald. Bestuursleden en coördinatoren kunnen als zij dat wensen een onkostenvergoeding krijgen.