JAARVERSLAG 2015

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

1 maart 2016

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Historie…
a. Landelijk
b. Regionaal
c. Haarlemmermeer
d. Van aanbod naar vraag

3. Heden
a. Voedselpakketten
b. Voedseldepot
c. Distributiepunten
d. Vrijwilligers

4. Van de bedrijfsleider
5. Klanten..
6. Van het bestuur
7. Financieel verslag en verantwoording

Balans per 31 december 2015

Staat van Baten en Lasten over 2015

 

 

1. INLEIDING

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten deze doelen te bereiken door

a) Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
b) Het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is actief lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is aangesloten bij de Regio Noord-Holland. Naast onze voedselbank zijn er 162 andere voedselbanken en 8 regionale distributiecentra lid. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.

Evenals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijfs kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet.

Een groep van 114 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten.

In 2015 zijn wij gestart met de ondersteuning van 106 en geëindigd met 130 huishoudens bestaande uit 337 mensen waarvan 123 kinderen onder de 18 jaar. Een toename van 25%!

Alle intakes en her intakes lopen via de SDV van de Gemeente Haarlemmermeer.

In 2015 hebben we een lijst met 5 broodnodige verbeterpunten opgesteld en hiervoor bij de wethouder sociale zaken en alle lokale politieke partijen aandacht gevraagd.

De verbeterpunten:

1. Verlagen van de drempels naar sociale hulpverlening.
2. Bescherm de belastingvrije voet.
3. Verruiming van de toepassing van krediethypotheek bij bijstandsverlening.
4. Toegang tot schuldhulpverlening bij niet verwijtbare boetes.
5. Stimuleren van particulier initiatief met als devies: Geen kind in de Haarlemmermeer
zonder eten naar bed en/of naar school.

Op 14 januari 2015 hebben we een Inspectie Certificaat van de Houwers groep mogen ontvangen waarin wordt aangegeven dat bij deze inspectie, conform inspectiereglement HG, is voldaan aan de basisvoorwaarden en de procesbeschrijvingen op basis van Infoblad 76, aangevuld met Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Door voldoende naleving van de voorschriften uit een goedgekeurd Hygiëne code voldoet een bedrijf aan de wettelijke HACCP-verplichtingen uit de Verordening EG 852/2004. Daarmee voldoen we aan de “Status Groen” van Voedselbanken Nederland.

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen.
Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers waar wij mee samenwerken om voedselverspilling te voorkomen.

Met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn hebben we ook in 2015 nauw samengewerkt.
Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als uitgangspunt dat elke voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel verwerft.

In 2015 zijn er 5415 pakketten voedsel (10.500 kratten) met een winkelwaarde van €224.290 uitgereikt aan gezinnen in de Haarlemmermeer. Samen met de voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn er 22.500 kratten voedsel verstrekt.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.

Voor de samenwerking in 2015 zeggen wij hen allen hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.

Hoofddorp, maart 2016

 

2. HISTORIE

a. HISTORIE LANDELIJK

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 22 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.

De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde in 2002 al aan 2300 huishoudens in en rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket.

De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de
levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op/of onder de armoedegrens
leven anderzijds. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese
Federatie van Voedselbanken. De Voedselbank Rotterdam kreeg in bulkproducten van de
levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal voedselbanken
in Nederland.

In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank
zich bij heeft aangesloten.

b. HISTORIE REGIONAAL

In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken
actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 15 Voedselbanken werd er een
nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal
is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de
orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam
te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De Voedselbanken van Noord-Holland
werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat
op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Dhr. Aboutaleb van
Amsterdam.

c. HISTORIE HAARLEMMERMEER

Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer,
bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of
onder de armoedegrens leefde.

Dat inspireerde Ank de Roo-van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit

zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in
deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in
Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen. De
VBH bracht hen met elkaar in contact, en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006
gingen zij beiden enthousiast aan het werk.

Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een
informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen,
kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële

instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor
Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een
comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de
gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:

. Dhr. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Haarlemmermeer
. Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
. Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp
. Mw. D.M. Bloemendaal, Voorzitter ANBO Haarlemmermeer
. Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw-Vennep
. Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

d. VAN AANBOD NAAR VRAAG

De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal
voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers
een volwaardig voedselpakket aan te bieden. De norm voor drie dagen voedsel die de VBHm had
gesteld kon niet langer waargemaakt worden.

Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak
om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen
wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde
in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.

Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te
betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VBHm
nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het
winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren.
Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Desondanks schoot onze
voorraad nog vaak te kort en moesten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta,
houdbare melk, eieren en dergelijke. Tegelijk met deze acties werd er daarom ook – met
vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.

Een lening van € 10.000 van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de
huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren
van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin was tot oktober
2008 het voedseldepot gevestigd.

In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te
Hoofddorp.

In januari van 2014 is het voedseldepot wederom verhuisd, naar een nadere loods op het AM-
terrein. Een groter onderkomen waar ruimte is voor een koel- en vriesinstallatie en waar de
opslagmogelijkheden sterk verbeterd zijn.

3. HEDEN

a. VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus
van zes weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:

• Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
• Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
• Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen

De samenstelling is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het
pakket verschillen en bestaan uit: macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef,
thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas,
jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel.

Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder
van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke
voedselbanken ontvangen. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en
afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde
wordt gehecht.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft van juli t/m begin augustus 2015 een enquête
gehouden onder haar klanten.

Er zijn in totaal 63 enquêtes uitgedeeld waarvan er 39 ingevuld zijn ontvangen (7 exit en 32
verlengen). Een respons van 62%!

Het doel van de enquête was tweeledig:

– Ten eerste om voedselpakketten te verbeteren. Door te vragen naar hoeveel dagen er van een
voedselpakket gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van het voedselpakket niet gebruikt
worden of juist worden gemist, konden we onze pakketten beter afstemmen. Ook wordt er meer
gedifferentieerd gekeken naar het te besteden geld van de klanten om, naast de voedselpakketten
van de Voedselbank, zelf voedsel te kopen. Daarnaast wordt, afhankelijk van de grootte van de
gezinnen, een aanvulling gemaakt op de C-pakketten.

– Ten tweede – een verbetering van de dienstverlening. Antwoorden op vragen naar openstelling,
procedures van aanmelden en contact met Voedselbank medewerkers, hebben hier aanpassingen
en verbeteringen in gang gezet.

b. VOEDSELDEPOT

In 2015 hebben we goederen opgeslagen en verwerkt in onze loods op het AM-terrein te
Hoofddorp. Een gebouw met een eigen kantoor, een kantine en vergaderruimte, eigen
toiletgroepen, aparte opslag wasmiddelen en hygiëne producten, een grote verwerkingsruimte,
ruime opslag voor Non-Food producten én: 10 m3 Vriesruimte, 16 m3 koelruimte. Ook een
afgifteruimte, alsmede een kantine om onze klanten te ontvangen maken deel uit van onze
loods.

Het gebouw beschikt over een eigen alarminstallatie. Vanuit onze loods, is het mogelijk om
onze klanten wekelijks te voorzien van een hoogwaardig voedselpakket, buiten de

openingstijden is altijd contact mogelijk via het 06 nummer 06-83098398, dit nummer is
dagelijks (ook in het weekeinde bereikbaar) voor vragen en verzoeken om producten op te
halen.

c. DISTRIBUTIEPUNTEN

Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:

• Hoofddorp, Loods AM terrein Hoofddorp via Debbemeerstraat 29
• Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
• Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
• Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
• Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
• Zwanenburg, Protestantse Gem Halfweg Zwanenburg, Wilhelminastraat 15 Halfweg

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en
bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de
klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffiedrinken. De vrijwilligers op de
uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten.

Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere
uitdeelpunten werken voornamelijk vrijwilligers uit de kerken. Vrijwilligers van het voedseldepot
in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten.

d. VRIJWILLIGERS

Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders,
inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te
voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage
tijdelijk een handje helpen. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers
uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Het aantal vrijwilligers is in 2015 iets uitgebreid; we zijn gegroeid van 92 naar114 enthousiaste
mensen. Zij zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VBHm.

De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van vacatures.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacybescherming van de
klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen
onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente
Haarlemmermeer heeft afgesloten.

4. VAN DE BEDRIJFSLEIDER

Evenals vorige jaren, zijn we met een leuke groep vrijwilligers, waar gelukkig ook dit jaar
geen grote problemen zijn geweest.

Collega’s die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank.

Mensen die al jaren met elkaar samen elke week gezorgd hebben voor een kwalitatief
hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot
Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen verloop in zit.

Ik ben blij dat ook in 2015, onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals
Groentegroothandel Rustenburg, Groentekweker Wim Bijma, Kwekerij Osdorp, Bakkerij
Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij
Hoofdweg, Champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Safari Fresh, Deli XL, Schiphol
en Sanoma Uitgeverij. Eexcuus voor degene die ik ben vergeten want heel veel bedrijven
en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VbHm een warm hart toe.

LTO Haarlemmermeer heeft in samenwerking met Park 21 de twee wekelijkse donatie van
aardappelen op zich genomen.

In de periode vanaf november hebben we veel belangstelling gehad van bedrijven,
particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer, waarbij gebruik is
gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten.

De tweede aflevering van de Kerstmarkt Nieuw-Vennep was een groot succes.

Vooral schoolinzamelingen zijn niet alleen maar voor een school heel leerzaam maar ook
voor de vrijwilligers in de loods vaak een hoogtepunt, start is vaak met een inzameling op
een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat
kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.

Ik hoop dat we het komende jaar op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar
te kunnen blijven samenwerken.

En dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2016.

5. KLANTEN

De afdeling aanvraag en klantenbelangen heeft ook in 2015 veel werk gehad. Waren er in 2014
229 nieuwe gebruikers van onze Voedselbank, dit aantal was in 2015 maar 177. Dit lijkt een daling.
Maar het aantal personen dat op onze voeding was aangewezen steeg van 287 (eind 2014) naar
337 (eind 2015). In het vierde kwartaal bleef het aantal personen in onze gemeente stijgen, terwijl
het landelijk iets afnam. Dit baart ons zorgen want juist de grote gezinnen met schulden hebben
onze hulp hard nodig.

Een duidelijke aanleiding van de stijging van het aantal personen is moeilijk te geven. Echter valt
het ons wel op dat de schuldhulpverlening o.a. van sociaal.nl zeer moeilijk verloopt. Regelmatig
komt het voor dat mensen van de een op andere dag geen weekgeld krijgen en dan maar moeten
zien hoe zij aan eten moeten komen. Dat zou zeker voor gezinnen met kinderen niet mogen
gebeuren.

Gelukkig hebben in 2015 153 mensen de voedselbankhulp achter zich kunnen laten. De
samenwerking met de gemeente heeft hiertoe bijgedragen.

Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en de samenwerking wordt
besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod.

Het transitiejaar 2015 is ook voor de voedselbank niet eenvoudig geweest. De diverse
reorganisaties bij de gemeente waardoor er telkens nieuwe ambtenaren gingen werken voor de
aanvragen van de voedselbank en nieuwe aanspreekpunten kwamen maakten de afhandeling
termijn van de aanvragen niet korter. Nog steeds worden er in gezamenlijk overleg
noodprocedures gehanteerd.

Onze wethouder Ap Reinders en zijn ambtenaren hebben ook dit jaar tweemaal overleg gehad
met het bestuur. De broodnodige verbeterpunten van 2015 – 2016 zijn met hem besproken. Hij
heeft hierop schriftelijk gereageerd. Begin november zijn de verbeterpunten aan alle fracties
verzonden.

VOEDSELBANKNORM

De landelijke norm voor een voedselpakket is met ingang 1 juli 2015 aangepast zodat vooral
grote gezinnen iets eerder in aanmerking komen voor een voedselpakket. Een voedselpakket
wordt toegewezen indien het besteedbaar inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden,
minder is dan standaard 110 euro plus voor ieder lid van het gezin 70 euro. (Voorbeeld: vrouw
met 2 kinderen 110 + 3x 70 = 320 euro)

Ook deze aanpassing kan hebben gezorgd voor een kleine toename van het aantal personen,
maar niet in de mate die wij nu aan het einde van het jaar hebben vastgesteld.

6. VAN HET BESTUUR

SAMENSTELLING

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2015 uit:

Hans de Bats voorzitter

Dirk Berentsen secretaris

Gerda Janssen penningmeester

Ria Barendregt klantenbelang

Linda Bos, Simone Emens PR, communicatie en fondsenwerving (vanaf november 2015) Inmiddels niet meer werkzaam voor de voedselbank

 

Vanaf 1 januari hebben we helaas een bestuurslid voor PR, Communicatie en Fondsenwerving
moeten missen. De taken zijn onder de overige bestuurders verdeeld. Gelukkig is de
fondsenwerving door voorzitter en penningmeester overgenomen en hebben we daar een goede
invulling aan kunnen geven. De PR heeft achterstand opgelopen. Minder, fragmentarisch en met
name aan de voorlichting aan derden, bedrijven en op scholen, hebben we in 2015 helaas te
weinig aandacht kunnen besteden. De interne communicatie is echter goed opgepikt en
verbeterd, extern lopen we wat achter. Gelukkig hebben Simone Emens en Linda Bos zich begin
november 2015 aangemeld om de functie van bestuurslid PR en Communicatie, in een duobaan,
op zich te nemen.

OVERLEG

Het bestuur heeft in 2015 12 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden. Daarnaast heeft
het bestuur een aantal maal overleg gevoerd waarbij de visie en toekomst van onze VBHm
centraal stonden.

Het bestuur heeft in 2015 tweemaal met alle coördinatoren en assistenten van de VBHm overleg
gevoerd. Opzet van dit coördinatoren overleg is afstemming met – en goed geïnformeerd zijn over
de vele werkzaamheden van alle coördinatoren en vrijwilligers van de VBHm.

In 2015 heeft de voorzitter ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg Noord-Holland.
Hier voeren de voorzitters van de voedselbanken welke zijn aangesloten bij deze Regio overleg
op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te
pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.

In 2015 hebben we tweemaal deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van
Voedselbanken Nederland.

In 2015 heeft het bestuur overleg gevoerd met diverse gemeenteraadsleden van de Gemeente
Haarlemmermeer en is er vervolg gegeven aan het regulier overleg met wethouder Dhr. Reinders.
Dit laatste overleg wordt door beide partijen als zeer nuttig ervaren en zal in 2016 worden
voortgezet.

In 2015 heeft het bestuur overleg gevoerd met Mw. Leenman, directeur van de Gemeente
Haarlemmermeer.

In 2015 heeft een delegatie van het bestuur presentaties over de werkwijze van de Voedselbank
gegeven aan medewerkers van de sociale dienstverlening van de gemeente Haarlemmermeer.

SAMENWERKINGEN

MET DE GEMEENTE

In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Deze samenwerking is in 2015
gecontinueerd. Alle intakes en her-intakes lopen nu via de SDV, het voormalige Wmo- loket. Doel is
dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie
verkrijgen en dat anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.

VBHm participeert in diverse gemeentelijke overleggen binnen de sociale dienstverlening.

HOE KWAMEN WIJ IN 2015 AAN:

GELD

. via gemeentelijke subsidie
. via periodieke donaties
. via eenmalige giften
. via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties

Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag.

VOEDSEL

In 2015 zijn er 30 winkelinzamelingen georganiseerd bij de diverse Supermarkten waarbij aan het
publiek werd gevraagd om producten voor ons te kopen.

Ook hebben kerken, scholen en bedrijven in 2015 inzamelingsacties gehouden waarbij houdbare
producten aan de VBHm worden gedoneerd.

Verder worden diverse verse producten geleverd door lokale leveranciers. Alleen in uiterste
noodzaak kopen wij voedsel aan.

Daarnaast zijn er in 2015 in de buurthuizen van de Stichting Maatvast en in het Spaarne ziekenhuis
permanente inzamelpunten ingericht.

Door al deze inspanningen hebben we de inhoud van de voedselpakketten in 2015 op peil

kunnen houden.

SPECIFIEKE GEGEVENS

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHm door de
belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en
donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en
successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te
benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie
en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

BEREIKBAARHEID

Telefoonnummers: 023 – 557 1987 (loods)

06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)

06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)

Website: www.voedselbankhaarlemmermeer.nl

E-mail: info@voedselbankhaarlemmermeer.nl

Twitter: www.twitter.com/VoedselbankHLMM

Facebook: www.facebook.com/voedselbank.haarlemmermeer

Hans de Bats, Voorzitter

Dirk Berentsen, secretaris

Hoofddorp, maart 2016

 

 

7.Financieel verslag en verantwoording 2015.

Toelichting bij de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015

Inleiding

De staat van baten en lasten over 2015 laat een negatief saldo zien, maar minder negatief dan
ten tijde van de begroting was voorzien.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. De kosten van
onze 114 vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van
het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2015
10.500 kratten voedsel uitgedeeld. Deze kratten vertegenwoordigen 5415 pakketten voedsel
met een winkelwaarde van gemiddeld € 41,50. Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de
voedselbank voor € 224.290,00 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

De verhuizing is in 2014 geweest en in 2015 waren geen bijzondere investeringen te voorzien.
Om deze reden heeft het bestuur besloten de lening die de Voedselbank bij de oprichting in
2008 van Het Nederlandse Rode Kruis gekregen heeft, om over liquiditeiten te kunnen
beschikken, af te lossen. Nogmaals danken wij het Rode Kruis hartelijk voor het renteloos ter
beschikking stellen van € 10.000 gedurende de afgelopen jaren.

In 2014 is geïnvesteerd in een koelwagen en een koel-, vries- en verwerkingsruimte. In 2014 en
voorgaande jaren zijn hier fondsen voor geworven. Deze fondsen zijn opgenomen onder de
post ‘vooruitontvangen voor investeringen’. Deze post neemt af, gelijk met de afschrijving van
de betreffende activa.

Deze genoemde activa zijn onmisbaar in de exploitatie van een voedselbank. De voedselbank
heeft op 14 januari 2015 het certificaat ‘code groen’ ontvangen. Dit certificaat geeft een
waarborg voor de voedselveiligheid en hygiëne bij de voorbereiding, samenstelling en uitgifte
van de wekelijkse voedselpakketten. Om te voldoen aan de voorschriften die een dergelijk
certificaat met zich meebrengt zijn een koelwagen en een koelinstallatie onmisbaar. Reden
voor het bestuur om in 2015 te besluiten om, met terugwerkende kracht naar 2014, een
bestemmingsreserve ter vervanging van deze activa te gaan vormen.

Toelichting op de posten van de balans

Vaste activa

De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de
berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.

De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 72.500, hiervan heeft € 7.500
betrekking op de koel- vries installatie.

Overlopende activa

De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende
boekjaar nog ontvangen dienen te worden. De vorderingen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Door het negatieve resultaat over het boekjaar in mindering te brengen op het eigen
vermogen is dit afgenomen tot € 9.668. Dit eigen vermogen is naar onze mening niet
toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserves

In 2015 is van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming verkregen om voor de posten
Vervanging activa, ‘Feet for Food’, PCBR en werkkleding, een bestemmingsreserve te vormen.
Dit wil zeggen dat deze bedragen een bestemming hebben en bij de beoordeling ten behoeve
van subsidiedoeleinden niet als eigen vermogen meegerekend worden. De ‘vervanging activa’
wordt in 5 jaar opgebouwd, teneinde de koelwagen en de koelinstallatie te kunnen vervangen
wanneer dit noodzakelijk zal blijken te zijn. Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om
kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien.
Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van
toereikend voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel
bij te kopen. Het bedrag dat als PCBR benoemd is heeft als bestemming de ontwikkeling van
een lespakket voor scholen.

Kortlopende schulden

De lening van het Nederlandse Rode Kruis is in 2015 afgelost.

Verder zijn onder de kortlopende schulden vooruitontvangen bedragen opgenomen. De post
‘vooruitontvangen voor investeringen’ heeft betrekking op investeringen uit 2014 en een
heftruck uit 2015. De vrijval van bedragen komt in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten
gunste van het resultaat en wordt als bate en de staat van baten en lasten verantwoord.

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van
bedrijven, kerken en particulieren. De ontvangen bijdrage in onze exploitatiekosten van
Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn – de Kwakel is opgenomen onder diverse baten.

Lasten

Afschrijvingen

De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke
in 2014 en 2015 (heftruck) gedaan zijn worden als ‘vrijval vooruitontvangen voor vaste activa’
verantwoord. Deze staan tegenover de lasten de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel

De kosten van voedsel betreffen kosten van aanvullend gekochte producten. Dit betreft
voornamelijk versproducten welke noodzakelijk zijn om aan de uitgereikte pakketten een
verantwoorde inhoud te geven.

Huisvestingskosten

Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods. Sinds april 2015 wordt
85,5 m. extra gehuurd voor opslag en uitdeelpunt.

Gerda Janssen, penningmeester

 

 

 

Balans per 31 december 2015

Balans (x € 1)

31-12-14

30-12-15

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

€

€

ACTIVA

Vaste activa

Transport- en vervoermiddelen

32.075

25.147

Bedrijfsinventaris

26.374

24.489

Totaal vaste activa

58.449

49.636

Totaal vaste activa

58.449

49.636

Vorderingen

Overlopende activa

2.752

7.775

Totaal vorderingen

2.752

7.775

Liquide middelen

50.373

43.516

Totaal vlottende activa

53.125

51.291

TOTAAL ACTIVA

111.574

100.926

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen

3.812

11.549

Resultaat boekjaar

7.737

-1.881

11.549

9.668

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve vervanging activa

0

18.166

Bestemmingsreserve Feet for Food

21.290

21.290

Bestemmingsreserve PCBR

2.222

2.222

Bestemmingsreserve werkkleding

2.376

947

25.888

42.625

Totaal eigen vermogen

37.437

52.293

Kortlopende schulden

Lening Rode Kruis

10.000

0

Crediteuren

820

464

Vooruitontvangen voor investeringen

60.591

48.031

Overlopende passiva

2.726

138

Totaal kortlopende schulden

74.137

48.633

TOTAAL PASSIVA

111.574

100.926

16

Staat van Baten en Lasten over 2015

Staat van baten en lasten

prognose

realisatie

realisatie

2015

2015

2014

Voedselbank Haarlemmermeer

€

€

Baten:

Subsidie Gemeente

10.510

10.636

14.510

Donaties particulieren en kerken

7.000

10.315

12.101

Donaties bedrijven

10.500

12.014

7.328

Collecten

8.000

4.228

4.987

Diverse baten

9.500

12.950

10.019

Vrijval bestemmingsreserve voor

werkkleding

0

1.429

936

Rentebaten

350

367

294

Totaal baten

45.860

51.939

50.176

Lasten:

Voedsel

2.500

134

2.793

Transportkosten

Reiskostenvergoeding

1.020

942

652

Afschrijving auto

6.928

6.928

6.416

Afschrijving koelcel

5.200

6.664

3.048

Vrijval vooruitontvangen voor

vaste activa

-12.128

-12.560

-9.464

Dotatie bestemmingsreserve

auto en koelcel

18.166

18.166

0

Kosten auto

5.500

6.031

5.337

Brandstof

3.000

2.500

3.169

Huisvestingskosten

Huur

6.600

7.727

5.537

Energie

0

1.233

1.148

Overig

1.000

499

2.862

Exploitatiekosten

3.350

4.639

5.699

Kantoorkosten

Communicatiekosten

3.600

2.289

3.018

Overig

300

1.145

846

Bestuurs/vrijwilligerskosten

6.420

3.631

5.241

Werkkleding

0

1.429

936

Publiciteitskosten

500

154

884

Algemene kosten

500

2.062

4.001

Bankkosten

250

205

316

Totaal lasten

52.706

53.820

42.439

Resultaat

-6.846

-1.881

7.737

17