Jaarverslag 2017 Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

JAARVERSLAG 2017
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

mei 2018
Inhoudsopgave:

Inleiding……………………………………………………………………………………………………………blz 3
Historie…………………………………………………………………………………………………………….blz 5
Heden ……..……………………………………………………………………………………………………….blz 7
Van het bestuur………………………………………………………………………………………………. blz 9
Van de bedrijfsleider…………………………………………………………………………………………blz 11
Klanten ..………………………………………………………………………………………………………….blz 12
PR, Communicatie en fondsenwerving ……..………………………………………………………blz 13
Financieel verslag en verantwoording……………………………………………………………….blz 15
Balans per 31 december 2017 ………………………………………………………….…..blz 17
Staat van Baten en Lasten over 2017…………………………………………………….blz 19
Verslag Kascontrole commissie …………………………………………………………….blz 20

INLEIDING

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten deze doelen te bereiken door:
het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien;
het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is actief lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is aangesloten bij de Regio Noord-Holland. Naast onze voedselbank zijn er 167 andere voedselbanken en 8 regionale distributiecentra lid. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.

Evenals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet. Een groep van 113 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten.

Wij voldoen aan de voorschriften uit de Hygiëne code uit de Verordening EG 852/2004 en mogen daarom van Voedselbanken Nederland de “Status Groen” voeren.

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers met wie wij samenwerken om voedselverspilling te voorkomen.

Met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn hebben we ook in 2017 nauw samengewerkt. Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als uitgangspunt dat elke voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel verwerft.

Wij vinden het belangrijk dat het uitdelen van pakketten samenloopt met een traject om onze klanten zo snel als mogelijk aan wettelijke middelen te helpen zodat zij zonder onze hulp verder kunnen gaan. Daarom lopen alle intake en 3-maandelijkse her intake gesprekken met onze klanten via de afdeling sociale dienstverlening van de Gemeente Haarlemmermeer. In 2017 zijn wij gastheer geweest voor het gemeentelijk project Samen voor minima en hebben wij deelgenomen aan gesprekken over de sociale kaart van de Haarlemmermeer waarbij de voedselbank wordt erkend partner van de gemeente in de armoedebestrijding.

In 2017 zijn wij gestart met de ondersteuning van 160 en geëindigd met 149 huishoudens bestaande uit 460 mensen waarvan 256 kinderen. In 2017 kregen wij 193 nieuwe klanten tegen 147 in 2016, een stijging van 31%.
Er werd eind 2016 en eind 2017 gemiddeld 13,1 maand van de voedselbank gebruik gemaakt. In de operationele overleggen met de afdeling Sociale Dienstverlening en in het halfjaarlijks overleg met de wethouder zijn de ontwikkelingen besproken met het doel de drempel naar de voedselbank te verlagen en de doorlooptijden te verkleinen.

In 2017 zijn er 7.632 (2016: 7.248) pakketten, bestaande uit 16.809 ( 2016: 15.484) kratten voedsel met een geschatte winkelwaarde van € 630.000 (2016: € 415.000) uitgereikt aan gezinnen in Haarlemmermeer. In combinatie met de voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn er in de centrale loods 27.185 (2016: 26.500) kratten voedsel verwerkt.
Gemiddeld zijn er in 2017 dus per huishouden wekelijks 2,2 kratten voedsel uitgedeeld met een waarde van € 82,50. (2016: € 57.25). De waardestijging van de pakketten komt met name vanwege de grotere toevoer van vleesproducten.
Van het uitgedeelde voedsel kwam 73% uit Haarlemmermeer en werd 27% ontvangen via het Regionale Distributie Centrum van de voedselbanken in Noord-Holland.

In 2017 heeft onze herhuisvesting hoog op de agenda gestaan. Met de nieuwe eigenaar van onze loods is een huurovereenkomst aangegaan voor een initiële periode van 6 met verlengingen van steeds 3 maanden. Daarnaast is er een maatschappelijk investeerder gevonden die een bedrijfsgebouw laat bouwen waar wij onderdeel van zullen zijn. Voor het gedeelte dat wij gaan huren is, samen met de architect, een Plan van Eisen opgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere opslag capaciteit en een betere ontvangst en bereikbaarheid voor onze klanten en vrijwilligers. Naar verwachting zal het gebouw begin 2019 worden opgeleverd.
Voor onze nieuwe huisvesting zullen wij een meerjarige huur verplichting aan moeten gaan die ver reikt boven ons huidige beschikbare vermogen. Op aanbeveling van de Kascontrolecommissie streven wij daarom naar het verhogen van ons beschikbare vermogen tot minimaal de huurverplichting voor 1 jaar. Daarnaast zijn er met de wethouder positieve gesprekken gevoerd over een meerjarige subsidietoezegging.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van de vrijwilligers, alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.
Voor de samenwerking in 2017 zeggen wij hen allen hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.

HISTORIE

HISTORIE LANDELIJK
Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde in 2002 al aan 2300 huishoudens in en rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket.
De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op/of onder de armoedegrens leven anderzijds. In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank zich bij heeft aangesloten.

HISTORIE REGIONAAL
In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 18 Voedselbanken werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de voorzitters en coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. De Voedselbanken van Noord-Holland ontvangen vanuit het Regionale Distributie Centrum in Amsterdam voorraden die landelijk zijn verworven.

HISTORIE HAARLEMMERMEER
Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefde. Dat inspireerde Ank de Roo-van Alderwerelt en Hans de Jongh om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestond in 2017 uit zes personen:
Dhr. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Haarlemmermeer
Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp
Mw. D.M. Bloemendal, Voorzitter Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord
Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw-Vennep
Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

“HELP ONS HELPEN”
Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in de loop der jaren in het zelf bepalen wat een huishouden nodig heeft aan eerste levensbehoeften.
Hierbij hebben wij meegewerkt in het onderzoek van Judith Neter, VU Amsterdam, naar het voedingspatroon van klanten van voedselbanken. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen. Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: “LAAT ONS HELPEN” zamelt de VBHm houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Ook wordt onze voorraad aangevuld door producten die wij vanuit het Regionale Distributie Centrum in Amsterdam of door bedrijven in de directe omgeving van Haarlemmermeer krijgen aangeleverd. Tegelijk wordt er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.

In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp. In januari van 2014 is het voedseldepot wederom verhuisd, naar een andere loods op het AM-terrein, een groter onderkomen met ruimte voor een koel- en vriesinstallatie en waar de opslagmogelijkheden sterk verbeterd zijn.

De huidige locatie zullen we in 2019 moeten verlaten, omdat de nieuwe eigenaar hier ontwikkelingsplannen mee heeft. Naar alle waarschijnlijkheid verhuizen wij in 2019 naar een nieuwe locatie op het bedrijventerrein De President.

HEDEN

VOEDSELPAKKETTEN
De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van twaalf weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:
Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen
De samenstelling is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het pakket verschillen en bestaan uit: macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel.
Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het Regionale Distributie Centrum ontvangen. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht. Naast de A, B en C pakketten wordt er gezorgd voor een extra aanvulling van voedsel voor de zeer grote gezinnen in de vorm van een D en E pakket. Ook op basis van het beschikbare leefgeld is er een verfijning doorgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld aan een eenpersoonshuishouden dat minder dan de helft van de voedselbank norm te besteden heeft toch een B-pakket worden toegekend.

Gemiddeld zijn er in 2017 per huishouden wekelijks 2,2 kratten voedsel uitgedeeld met een waarde van € 82,50. (2016: € 57.25). De waardestijging van de pakketten komt met name vanwege de grotere toevoer van vleesproducten.
Van het uitgedeelde voedsel kwam 73% uit Haarlemmermeer en werd 27% ontvangen via het Regionale Distributie Centrum van de voedselbanken in Noord-Holland.

VOEDSELDEPOT
In 2017 hebben we goederen opgeslagen en verwerkt in onze loods op het AM-terrein te Hoofddorp. Een gebouw met een eigen kantoor, een kantine en vergaderruimte, eigen toiletgroepen, aparte opslag wasmiddelen en hygiëne producten, een grote verwerkingsruimte, ruime opslag voor Non-Food producten én 10 m3 vriesruimte, 16 m3 koelruimte. Ook een afgifteruimte, alsmede een kantine om onze klanten te ontvangen maken deel uit van onze loods.
Vanuit onze loods is het mogelijk om onze klanten wekelijks te voorzien van een hoogwaardig voedselpakket; buiten de openingstijden is contact altijd mogelijk via het nummer
06-8309 8398; dit nummer is dagelijks (ook in het weekeinde bereikbaar) voor vragen en verzoeken om producten op te halen.

DISTRIBUTIEPUNTEN
Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:
Hoofddorp, Loods AM terrein Hoofddorp via Debbemeerstraat 29
Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
Zwanenburg, Protestantse Gem Halfweg Zwanenburg, Wilhelminastraat 15 Halfweg

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffiedrinken. De vrijwilligers op de uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten.
Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere uitdeelpunten werken voornamelijk vrijwilligers uit de kerken. Vrijwilligers van het voedseldepot in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten.

VRIJWILLIGERS
Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Het aantal vrijwilligers is in 2017 gelijk gebleven: we zijn met 113 enthousiaste mensen. Zij zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VBHm. De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van vacatures.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacybescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten.

VAN HET BESTUUR

SAMENSTELLING
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2017 uit:
Hans de Bats voorzitter
Dirk Berentsen secretaris
Gerda Janssen penningmeester
Ria Barendregt klantenbelang
Rinze de Vries PR, communicatie en fondsenwerving

OVERLEG
Het bestuur heeft in 2017 12 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden. Daarnaast heeft het bestuur een vergadering gehouden waarbij de visie en toekomst van onze VBHm centraal stonden.

Het bestuur heeft in 2017 tweemaal, in april en in oktober, een coördinatoren overleg gehouden. Op dit overleg wordt met alle coördinatoren en assistenten van de VBHm overleg gevoerd. Opzet van dit coördinatoren overleg is afstemming met, en goed geïnformeerd zijn over, de vele werkzaamheden van alle coördinatoren en vrijwilligers van de VBHm.

In 2017 heeft de voorzitter ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg Noord-Holland. Hier voeren de voorzitters van de voedselbanken welke zijn aangesloten bij deze Regio overleg op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.
In 2017 heeft de bedrijfsleider ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg voor de bedrijfsleiders.

In 2017 hebben we tweemaal deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland.

In 2017 is er, naast telefonisch contact, 4 maal overleg gevoerd met Ap Reinders, wethouder Sociale Zaken.

De voedselbank is in juni gastheer geweest van de netwerk bijeenkomst Samen voor de Minima voor partners in het sociale domein van de gemeente Haarlemmermeer.

SAMENWERKINGEN
MET DE GEMEENTE
In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Deze samenwerking is in 2017 gecontinueerd. Alle intake en her-intake gesprekken van onze klanten lopen via de afdeling Sociale Dienstverlening (SDV). Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en dat anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.
VBHm participeert in diverse gemeentelijke overleggen binnen de sociale dienstverlening.

HOE KWAMEN WIJ IN 2017 AAN:
GELD
via gemeentelijke subsidie
via periodieke donaties
via eenmalige giften
via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag.

VOEDSEL
73% van de inhoud van de uitgedeelde voedselpakketten van zowel vers als droge goederen wordt geleverd door leveranciers uit Haarlemmermeer.
Bij het distributiecentrum Noord Holland worden er wekelijks verse goederen opgehaald.
In 2017 zijn er 28 winkelinzamelingen georganiseerd bij de diverse Supermarkten waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor de klanten van de voedselbank te kopen.
Ook hebben kerken, scholen en bedrijven in 2017 inzamelingsacties gehouden waarbij houdbare producten aan de VBHm worden gedoneerd.
Daarnaast zijn er in 2017 in de buurthuizen van de Stichting Maatvast en in het Spaarne ziekenhuis permanente inzamelpunten ingericht.
Alleen in uiterste noodzaak kopen wij voedsel, bijvoorbeeld verse melk, aan.
Wij steven er naar om de inhoud van de pakketten een gezonde aanvulling te laten zijn van hetgeen het huishouden zelf nog kan aanschaffen.

SPECIFIEKE GEGEVENS
BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST
Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

NEUTRALITEIT
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

VAN DE BEDRIJFSLEIDER

Evenals vorige jaren zijn we met een leuke groep vrijwilligers, collega’s die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank.
Mensen, die al jaren met elkaar samen elke week hebben gezorgd voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen of weinig verloop in zit.

Ik ben blij dat ook in 2017 onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, Groentekweker Wim Bijma, Kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, Champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Safari Fresh, Bidfood, Schiphol en Sanoma Uitgeverij. Excuus voor degenen die ik ben vergeten, want heel veel bedrijven en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VBHm een warm hart toe.

In de periode vanaf november hebben we evenals de vooraf gaande jaren, veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer. Hierbij is gebruik gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten.

Vooral schoolinzamelingen zijn niet alleen prettig voor ons, en voor een school heel leerzaam, maar ook voor de vrijwilligers in de loods is dit vaak een hoogtepunt; vaak is de start een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.

Ik hoop dat we in 2018 op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar kunnen blijven samenwerken. En dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2018; het jaar waarin we hopelijk kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie.

Hans Eijkemans, bedrijfsleider
KLANTEN

De afdeling aanvraag en klantenbelangen heeft ook in 2017 veel werk gehad.
Waren er in 2016 147 nieuwe gebruikers van onze Voedselbank, dit aantal steeg in 2017 naar 193. Het aantal personen dat op onze voeding was aangewezen steeg van 455 (eind 2016) naar 460 (eind 2017).

Het aantal personen in onze gemeente bleef vrij stabiel, terwijl het landelijk iets afnam. Dit baart ons zorgen, want juist de grote gezinnen zijn in aantal dit jaar toegenomen. Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar steeg van 107 ( eind 2016) naar 134 (eind 2017).

Een duidelijke aanleiding van de stijging van het aantal personen is ook dit jaar moeilijk te geven. De herintakes zijn voortvarend gestart per 1 november 2016. De gevolgen van deze ingrepen zijn in de loop van 2017 zichtbaar geworden. De inzet van de gemeente heeft ertoe bijgedragen dat in 2017 204 gezinnen de voedselbankhulp achter zich hebben kunnen laten.

Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en de samenwerking wordt besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod. In 2017 heeft de voedselbank een aanspreekpunt bij de gemeente gehad, maar nog steeds worden er in gezamenlijk overleg noodprocedures gehanteerd.

Gezien het aantal gebruikers is gebleken dat ons vrijwilligersbestand moest worden uitgebreid. Het werk van de aanvraagafhandeling door één persoon is nu verdeeld over 5 personen. Twee vrijwilligers hebben dit jaar dit team verlaten. De voortgang van de intensieve werkstromen is door nieuwe vrijwilligers en nieuwe werkwijze veilig gesteld.

Wethouder Ap Reinders en zijn ambtenaren hebben ook dit jaar viermaal overleg gehad met het bestuur. Om de voortgang van de oplossing van de problemen rond de huisvesting, toename van het aantal gebruikers en de bijbehorende financiële zaken met zo veel mogelijke betrekkingen te bespreken, heeft het bestuur dit jaar intensief overleg gevoerd met alle betrokken partijen.

Ria Barendregt, bestuurslid klantenbelang

PR, communicatie en fondsenwerving

Trots op “onze” vrijwilligers; dat is wat we mogen zijn. Daarom zijn we gestart met een maandelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers. Deze nieuwsbrief wordt naar alle vrijwilligers gezonden, zodat ook de vrijwilligers op de verschillende distributiepunten op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten en het wel en wee van vooral ook vrijwilligers op de andere distributiepunten. De nieuwsbrief wordt op verzoek van de wethouder ook naar hem gestuurd.

Het geldelijk doneren aan de voedselbank door bedrijven blijkt lastig te zijn. Veel bedrijven willen wel met hun medewerkers voedsel inzamelen. Zo is er onder andere door JLG (na een folderactie) en CROCS ingezameld onder hun medewerkers. CROCS heeft er zelfs speciale doos voor ontwikkeld.

Om bedrijven te interesseren is er een PowerPoint presentatie gemaakt. De website is herzien en er is meer gedeeld via social media zoals Facebook. Het aanvragen van fondsen bij stichtingen en vermogensfondsen is lastig in de Haarlemmermeer, omdat deze organisaties zich vooral richten op sport-gerelateerde activiteiten.

Trouwe donateurs en gulle gevers hebben we bedankt door hen een speciaal gemaakte bedankkaart te sturen. Hiermee hopen we onze waardering te laten zien en hen er aan te herinneren dat hun steun zeer welkom is.

Ook zijn we bijzondere trots op onze gedecoreerde voorzitter Hans de Bats en bedrijfsleider Hans Eijkemans.

Op 15 juni 2017 tijdens de netwerkbijeenkomst “Samen voor de minima” vroeg wethouder Reinders, als loco burgemeester, het woord en nodigde Hans de Bats uit naar voren te komen. Hij deelde de totaal verraste Hans mee dat de gemeente had besloten hem de erespeld van de Gemeente Haarlemmermeer uit te reiken. Met een oorkonde en bloemen van de voedselbank werden foto’s voor de krant en de gemeente gemaakt. Na het dankwoord van Hans was de borrel nog feestelijker dan verwacht.

Vrijdag 8 september reikte burgemeester Theo Weterings de gemeentelijke erespeld uit aan Hans Eijkemans. Ook wethouder Ap Reinders gaf acte de présence. Hans Eijkemans werkt sinds zijn pensionering in 2011 minstens veertig uur per week vrijwillig voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Met zijn managementkwaliteiten stuurt hij de 120 vrijwilligers aan. Hij zorgt ervoor dat de Voedselbank is gaan werken als een bedrijf. Voor deze activiteiten kreeg hij de gemeentelijke erespeld met oorkonde uitgereikt.

Rinze de Vries, bestuurslid PR, Communicatie en Fondsenwerving

8. Financieel verslag en verantwoording 2017.

 

 

 

Toelichting bij de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017

Inleiding
De staat van baten en lasten over 2017 laat een positief saldo zien. Belangrijke oorzaak hiervan is dat de Voedselbank in 2017 door bedrijven, organisaties en particulieren van voldoende kwalitatief goed voedsel werd voorzien. Dit stelt ons in staat aan onze cliënten goede voedselpakketten uit te reiken, zonder dat wij geld hoeven uit te geven om voedsel bij te kopen. Dit is ook de oorzaak van het gedeeltelijk vrijvallen (€ 5.000) van de bestemmingsreserve Feed for Food. Wij zeggen onze vrijwilligers, sponsors en donateurs van voedsel en geld hiervoor hartelijk dank! Hieronder gaan wij op een en ander nader in.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. De kosten van onze vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2017 7.632 voedselpakketten in de Haarlemmermeer uitgedeeld. Deze pakketten vertegenwoordigen een gemiddelde winkelwaarde van ongeveer € 82,50 per pakket. Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de voedselbank voor € 630.000 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

Als weer enige jaren is er een logistieke samenwerking met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking betekent dat onder andere kosten van loods en transport gedeeld worden.

Verder heeft 2017, in het teken van onderzoek naar geschikte locaties gestaan. Door het in de verkoop gaan van de onroerende zaken van de AM groep is ons huurcontract opgezegd. De tweede helft van 2017 hebben wij op basis van een kortlopende huurovereenkomst nog gebruik gemaakt van de locatie aan de Hoofdweg. In afwachting van een nieuw te betrekken locatie zijn in 2017 alleen strikt noodzakelijke investeringen en onderhoud gedaan.

Toelichting op de posten van de balans
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.

De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 101.000.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden, alsmede vooruitbetaalde bedragen. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit toegenomen tot € 23.002. Dit eigen vermogen is naar onze mening niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen en langlopende verplichtingen aan te kunnen gaan.

Bestemmingsreserves
In 2017 is van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming verkregen om voor de posten Vervanging activa, ‘Feet for Food’, PCBR en verhuizing, een bestemmingsreserve te handhaven. Dit wil zeggen dat deze bedragen een bestemming hebben en bij de beoordeling ten behoeve van subsidiedoeleinden niet als eigen vermogen meegerekend worden.

Vervanging activa
Deze reserve wordt gevormd ter vervanging van de Vrachtauto met koeling en de koelcel en bedraagt per 31 december 2017 € 38.166. Deze reserve wordt opgebouwd tot maximaal totaal € 50.000. Het verwachte jaar van aanwending is 2019.

Feet for food
Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend gezond voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen. De afgelopen jaren heeft de voedselbank, als gevolg van de interventieregeling Russische Boycot, die sinds 2014 plaatsvond, voldoende vers voedsel ontvangen en minimaal bij hoeven te kopen. Met de Gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat in 2017 € 5.000 van deze reserve in het resultaat vrijvalt en het resterende deel ad. € 16.728 voor 2022 besteed dient te worden.

Bestemmingsreserve PCBR
Het bedrag dat als PCBR benoemd is heeft als bestemming de ontwikkeling van een lespakket voor scholen. Omdat inmiddels Voedselbanken Nederland zich bezighoudt met de ontwikkeling van een lespakket zijn de kosten hiervan voor de Voedselbank Haarlemmermeer lager. In 2017 is € 1.222 van deze reserve vrijgevallen. €1.000 Zal in 2018 worden besteed.

Bestemmingsreserve verhuizing
Deze voorziening ad € 6.667 betreft een van de Rabobank ontvangen bedrag dat bestemd is voor verhuizing naar een nieuwe locatie.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Onder deze post is een schuld verwerkt die wij aan de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn hebben. Dit is de bijdrage die deze Voedselbanken van de Rabobank ontvingen en eveneens voor de verhuizing van de loods bestemd zal worden. De post ‘vooruit ontvangen voor investeringen’ heeft betrekking op investeringen uit 2014 en een heftruck uit 2015. De vrijval van bedragen komt in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat en wordt als bate en de staat van baten en lasten verantwoord. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van bedrijven, kerken en particulieren. De bijdragen in onze exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend contant geldverkeer zien wij de opbrengsten uit collecten teruglopen.

Lasten
Afschrijvingen
De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke in 2014 en 2015 (heftruck) gedaan zijn worden als ‘vrijval vooruit ontvangen voor vaste activa’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel
De kosten van voedsel betreffen kosten van aanvullend gekochte producten. Dit betreft voornamelijk versproducten welke noodzakelijk zijn om aan de uitgereikte pakketten een verantwoorde inhoud te geven.

Huisvestingskosten
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Algemene kosten
Onder de algemene kosten zijn een bijdrage aan de Regio Noord Holland van € 3.019, alsmede kosten voor verzekering, inventaris en reparatie hiervan opgenomen. In 2017 heeft er veel reparatie/onderhoud aan de koelinstallatie plaatsgevonden.

Gerda Janssen, bestuurslid penningmeester

 

Verslag kascontrole commissie

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID
Telefoonnummers: 023 – 557 1987 (loods)
06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)
06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)

Website: www.voedselbankhaarlemmermeer.nl

E-mail: info@voedselbankhaarlemmermeer.nl
Twitter: www.twitter.com/VoedselbankHLMM
Facebook: www.facebook.com/voedselbank.haarlemmermeer

Hans de Bats, voorzitter
Wim de Graaf, secretaris

Hoofddorp, mei 2018