Jaarverslag 2016 PDF versie

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding……………………………………………………………………………………………………………. 3
 2. Historie…………………………………………………………………………………………………………….. 5
  1. Landelijk
  2. Regionaal
  3. Haarlemmermeer
  4. Van aanbod naar vraag
 3. Heden ……..………………………………………………………………………………………………………. 7
  1. Voedselpakketten
  2. Voedseldepot
  3. Distributiepunten
  4. Vrijwilligers
 4. Van de bedrijfsleider………………………………………………………………………………………. 9
 5. Klanten..…………………………………………………………………………………………………………. 10
 6. Van het bestuur……………………………………………………………………………………………… 11
 7. Financieel verslag en verantwoording…………………………………………………………….. 14

Balans per 31 december 2016………………………………………………………….…. 17

Staat van Baten en Lasten over 2016………………………………………………….. 19

Bijlage: Samenvatting Verslag van de Kascontrole commissie………………………………. 20

 1. INLEIDING

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten deze doelen te bereiken door
a)Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
b)Het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is actief lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is aangesloten bij de Regio Noord-Holland. Naast onze voedselbank zijn er 162 andere voedselbanken en 8 regionale distributiecentra lid. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.

Evenals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet.
Een groep van 117 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten.

Wij voldoen aan de voorschriften uit de Hygiëne code uit de Verordening EG 852/2004 en mogen daarom van Voedselbanken Nederland de “Status Groen” voeren.

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers waar wij mee samenwerken om voedselverspilling te voorkomen.

Met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn hebben we ook in 2016 nauw samengewerkt.  Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als uitgangspunt dat elke voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel verwerft.

Wij vinden het belangrijk dat het uitdelen van pakketten samenloopt met een traject om onze klanten zo snel als mogelijk aan wettelijke middelen te helpen zodat zij zonder onze hulp verder kunnen gaan. Daarom lopen alle intakes en 3-maandelijkse her intakes via de afdeling sociale dienstverlening van de Gemeente Haarlemmermeer.
In 2016 zijn wij gestart met de ondersteuning van 130 en geëindigd met 160 huishoudens bestaande uit 455 mensen waarvan 180 kinderen. Een toename van 23% terwijl landelijke het klantenbestand met 5% daalde.
Deze toename werd met name veroorzaakt door het oplopen van de doorlooptijd van onze klanten:  eind 2015 werd er gemiddeld nog 8,8 maand gebruik gemaakt van de voedselbank, eind 2016 was dat 13,1 maand, een stijging van 49%. Over deze toename hebben we gesprekken gevoerd met de wethouder en directie van sociale zaken en zijn er vragen gesteld door de gemeenteraad.

In 2016 zijn er 7.248 pakketten, bestaande uit 15.484 kratten voedsel met een geschatte winkelwaarde van € 415.000 uitgereikt aan gezinnen in de Haarlemmermeer. In combinatie met de voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn er in de centrale loods 26.500 kratten voedsel verwerkt.

Omdat onze verhuurder, de AM-groep in 2017 gaat verhuizen is in 2016 de huisvesting van de centrale loods een belangrijk punt op de agenda geweest.
Allereerst hebben wij met onze Raad van Aanbeveling een gesprek gevoerd over de termijn waarop zij dachten dat onze voedselbank nog in Haarlemmermeer zou moeten blijven bestaan. Deze Raad adviseerde ons nog voor minimaal 5 tot 10 jaar een nieuw onderkomen te gaan zoeken.
Vervolgens is er samen met de Gemeente naar een andere loods gezocht en kwamen we tot de conclusie dat daarvoor aanzienlijk meer huur betaald moest gaan worden.
Om ruimte binnen de subsidie regeling van de Gemeente Haarlemmermeer te verkrijgen zijn er daarna gesprekken met de wethouder en raadsfracties gevoerd. Zowel het College als de Raad kwamen daarna tot de uitspraak dat zij er voor zullen zorgen dat de voedselbank een “dak boven het hoofd” zal houden.
We verwachten medio 2017 een definitieve keuze voor een nieuwe locatie te hebben gemaakt.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.

Voor de samenwerking in 2016 zeggen wij hen allen hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.

Hoofddorp, maart 2017
HISTORIE

  a. HISTORIE LANDELIJK
Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Inmiddels zijn er in 22 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.
De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde in 2002 al aan 2300 huishoudens in en rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket.
De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op/of onder de armoedegrens leven anderzijds. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De Voedselbank Rotterdam kreeg in bulkproducten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal voedselbanken in Nederland.
In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank zich bij heeft aangesloten.

  b. HISTORIE REGIONAAL
In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 15 Voedselbanken werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De Voedselbanken van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Dhr. Aboutaleb van Amsterdam.

  c. HISTORIE HAARLEMMERMEER
Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefde.
Dat inspireerde Ank de Roo-van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit
zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen. De VBH bracht hen met elkaar in contact, en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.
Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:
Dhr. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Haarlemmermeer
Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK-kerk te Hoofddorp
Mw. D.M. Bloemendal Voorzitter Senioren Vereniging Haarlemmermeer Noord
Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw-Vennep
Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

  d. VAN AANBOD NAAR VRAAG
De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden. De norm voor drie dagen voedsel die de VBHm had gesteld kon niet langer waargemaakt worden.

Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.
Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VBHm nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Desondanks schoot onze voorraad nog vaak te kort en moesten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Tegelijk met deze acties werd er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.
Een lening van € 10.000 van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin was tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd.
In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp.
In januari van 2014 is het voedseldepot wederom verhuisd, naar een nadere loods op het AM-terrein. Een groter onderkomen waar ruimte is voor een koel- en vriesinstallatie en waar de opslagmogelijkheden sterk verbeterd zijn.

HEDEN

  a. VOEDSELPAKKETTEN
De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van zes weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:
Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen
De samenstelling is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het pakket verschillen en bestaan uit: macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel.
Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht.
In 2016 is er een verdere afstemming van de grootte van de voedselpakketten doorgevoerd. Naast de A, B en C pakketten wordt er gezorgd voor een extra aanvulling van voedsel voor de zeer grote gezinnen in de vorm van een D en E pakket.
Ook op basis van het beschikbare leefgeld is er een verfijning doorgevoerd. Zo kan bijv. een eenpersoonshuishouden een B-pakket worden toegekend.

  b. VOEDSELDEPOT
In 2016 hebben we goederen opgeslagen en verwerkt in onze loods op het AM-terrein te Hoofddorp. Een gebouw met een eigen kantoor, een kantine en vergaderruimte, eigen toiletgroepen, aparte opslag wasmiddelen en hygiëne producten, een grote verwerkingsruimte, ruime opslag voor Non-Food producten én: 10 m3 Vriesruimte, 16 m3 koelruimte. Ook een afgifteruimte, alsmede een kantine om onze klanten te ontvangen maken deel uit van onze loods.
Het gebouw beschikt over een eigen alarminstallatie. Vanuit onze loods, is het mogelijk om onze klanten wekelijks te voorzien van een hoogwaardig voedselpakket, buiten de openingstijden is altijd contact mogelijk via het 06 nummer 06-83098398, dit nummer is dagelijks (ook in het weekeinde bereikbaar) voor vragen en verzoeken om producten op te halen.

  c. DISTRIBUTIEPUNTEN
Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:
Hoofddorp,    Loods AM terrein Hoofddorp via Debbemeerstraat 29
Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
Rijsenhout,    Protestantse Kerk, De Werf 2
Badhoevedorp,  Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
Vijfhuizen    Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
Zwanenburg,    Protestantse Gem Halfweg Zwanenburg, Wilhelminastraat 15 Halfweg

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffiedrinken. De vrijwilligers op de uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten.
Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere uitdeelpunten werken voornamelijk vrijwilligers uit de kerken. Vrijwilligers van het voedseldepot in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten.

  d. VRIJWILLIGERS
Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage tijdelijk een handje helpen. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen.
Het aantal vrijwilligers is in 2016 iets uitgebreid; we zijn gegroeid van 114 naar 117 enthousiaste mensen. Zij zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VBHm.
De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van vacatures.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacybescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten. VAN DE

  4. BEDRIJFSLEIDER

Evenals vorige jaren, zijn we met een leuke groep vrijwilligers, in dit jaar zijn ons 2 collega’s ontvallen, Nico de Vries en Nigar Ahrari zij hebben beiden niet alleen bij hun familie maar ook bij de rest van ons team een grote leegte achter gelaten.
Collega’s die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank.
Mensen die al jaren met elkaar samen elke week gezorgd hebben voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen verloop in zit.

Ik ben blij dat ook in 2016, onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, Groentekweker Wim Bijma, Kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, Champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Safari Fresh, Deli XL, Schiphol en Sanoma Uitgeverij. Excuus voor degene die ik ben vergeten want heel veel bedrijven en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VbHm een warm hart toe.

In de periode vanaf november hebben we veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer, waarbij gebruik is gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten.
De tweede aflevering van de Kerstmarkt Nieuw-Vennep was een groot succes.

Vooral schoolinzamelingen zijn niet alleen maar voor een school heel leerzaam maar ook voor de vrijwilligers in de loods vaak een hoogtepunt, start is vaak met een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.

Ik hoop dat we het komende jaar op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar te kunnen blijven samenwerken.

En dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2017.

Hans Eijkemans, bedrijfsleider
5. KLANTEN

De afdeling aanvraag en klantenbelangen heeft ook in 2016 veel werk gehad.
Waren er in 2015 179 nieuwe gebruikers van onze Voedselbank, dit aantal was in 2016 maar 147. Dit lijkt ook dit jaar een daling.  Maar het aantal personen dat op onze voeding was aangewezen steeg van 337 (eind 2015) naar 455 (eind 2016).

Ook  in het vierde kwartaal bleef het aantal personen in onze gemeente stijgen, terwijl het landelijk iets afnam. Dit baart ons zorgen want juist de grote gezinnen met schulden hebben onze hulp hard nodig.

Een duidelijke aanleiding van de stijging van het aantal personen is ook dit jaar moeilijk te geven. Echter valt het ons wel op dat door het niet volgen van de klanten middels herintakes mede een oorzaak kunnen vormen. De schuldhulp verlening is per 1 juli 2016 overgegaan naar Plangroep, en de herintakes zijn voortvarend gestart per 1 november 2016. De gevolgen van deze ingrepen zullen in de loop van 2017 zichtbaar kunnen worden.

Gelukkig hebben in 2016 117 mensen de voedselbankhulp achter zich kunnen laten.

Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en de samenwerking wordt besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod.
Het jaar 2016 is ook voor de voedselbank niet eenvoudig geweest. De diverse reorganisaties bij de gemeente waardoor er telkens nieuwe ambtenaren gingen werken voor de aanvragen van de voedselbank en nieuwe aanspreekpunten kwamen maakten de afhandeling termijn van de aanvragen niet korter. Nog steeds worden er in gezamenlijk overleg noodprocedures gehanteerd.

Door de toename van het aantal gebruikers is gebleken dat ons vrijwilligersbestand moest worden uitgebreid. Het werk van de aanvraagafhandeling door een persoon is nu verdeeld over 5 personen. De voortgang van de intensieve werkstromen is hierdoor veiliggesteld.

Onze wethouder Ap Reinders en zijn ambtenaren hebben ook dit jaar viermaal overleg gehad met het bestuur. Om de problemen van huisvesting, toename van het aantal gebruikers en de bijbehorende financiële zaken met zo veel mogelijke betrekkingen te bespreken heeft het bestuur dit jaar extra overleg gehad met hoofd sociale zaken, eenmaal met de raad van aanbeveling en heeft zij alle raadsfracties begin september uitgenodigd om kennis te nemen van onze problemen.

Ria Barendregt, bestuurslid klantenbelang

  6. VAN HET BESTUUR

SAMENSTELLING
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2016 uit:
Hans de Bats            voorzitter
Dirk Berentsen        secretaris
Gerda Janssen         penningmeester
Ria Barendregt        klantenbelang
Linda Bos, Simone Emens    PR, communicatie en fondsenwerving (tot 22 maart 2016)
Rinze de Vries            PR, communicatie en fondsenwerving (vanaf 1 november 2016)

Linda Bos en Simone Emens hebben helaas door gebrek aan tijd afscheid moeten nemen van hun bestuurstaak. Het bestuur spreekt haar dank uit voor de inzet die Linda en Simone voor de voedselbank hebben gegeven. De bestuurstaak van PR, Communicatie en Fondsenwerving is zo goed mogelijk onder de overige bestuurders verdeeld. Gelukkig hebben we Rinze de Vries bereid gevonden om deze bestuurstaak per november 2016 in te vullen, zodat het bestuur van de voedselbank weer de gewenste samenstelling heeft.

OVERLEG
Het bestuur heeft in 2016 12 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden. Daarnaast heeft het bestuur een vergadering gehouden waarbij de visie en toekomst van onze VBHm centraal stonden.

Het bestuur heeft in 2016 tweemaal, in april en in oktober, een coördinatoren overleg gehouden. Op dit overleg wordt met alle coördinatoren en assistenten van de VBHm overleg gevoerd. Opzet van dit coördinatoren overleg is afstemming met – en goed geïnformeerd zijn over de vele werkzaamheden van alle coördinatoren en vrijwilligers van de VBHm.

In 2016 heeft de voorzitter ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg Noord-Holland. Hier voeren de voorzitters van de voedselbanken welke zijn aangesloten bij deze Regio overleg op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.
In 2016 heeft de bedrijfsleider ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg voor de bedrijfsleiders.

In 2016 hebben we tweemaal deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland.

Op 28 juli 2016 heeft het bestuur overleg gevoerd meet haar Raad van Aanbeveling

Op 8 september 2016 heeft het bestuur overleg gevoerd met een aantal gemeenteraadsleden van de fracties van VVD, D66, Forza, PvdA, CDA, GL en HAP.

In 2016 is er, naast telefonisch contact, 4 maal overleg gevoerd met dhr. Ap Reinders, wethouder Sociale Zaken.

In 2016 heeft het bestuur tweemaal overleg gevoerd met Mw. Leenman, directeur van de Gemeente Haarlemmermeer.

SAMENWERKINGEN

MET DE GEMEENTE
In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Deze samenwerking is in 2016 gecontinueerd. Alle intakes en her-intakes lopen via de SDV.  Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en dat anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.
VBHm participeert in diverse gemeentelijke overleggen binnen de sociale dienstverlening.

HOE KWAMEN WIJ IN 2016 AAN:

GELD
via gemeentelijke subsidie
via periodieke donaties
via eenmalige giften
via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag.

VOEDSEL
Een belangrijke bijdrage van zowel vers als droge goederen wordt geleverd door lokale leveranciers.
Bij het distributiecentrum Noord Holland worden er wekelijks verse goederen opgehaald.
In 2016 zijn er 28 winkelinzamelingen georganiseerd bij de diverse Supermarkten waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor de klanten van de voedselbank te kopen.
Ook hebben kerken, scholen en bedrijven in 2016 inzamelingsacties gehouden waarbij houdbare producten aan de VBHm worden gedoneerd.
Daarnaast zijn er in 2016 in de buurthuizen van de Stichting Maatvast en in het Spaarne ziekenhuis permanente inzamelpunten ingericht.
Alleen in uiterste noodzaak kopen wij voedsel, bijvoorbeeld verse melk,  aan.
Door al deze inspanningen hebben we de inhoud van de voedselpakketten in 2016 op peil
kunnen houden.

SPECIFIEKE GEGEVENS

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST
Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

NEUTRALITEIT
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

BEREIKBAARHEID
Telefoonnummers:     023 – 557 1987 (loods)
06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)
06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)

Website:         www.voedselbankhaarlemmermeer.nl
E-mail:         info@voedselbankhaarlemmermeer.nl
Twitter:         www.twitter.com/VoedselbankHLMM
Facebook:        www.facebook.com/voedselbank.haarlemmermeer

Hans de Bats, voorzitter
Dirk Berentsen, secretaris

Hoofddorp, maart 2017

7. Financieel verslag en verantwoording 2016.

Toelichting bij de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016

Inleiding
De staat van baten en lasten over 2016 laat een positief saldo zien, dit is voor een belangrijk deel te danken aan een bijdrage van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Hieronder lichten wij een en ander verder toe.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. De kosten van onze 117 vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2016 in Haarlemmermeer 15.484 kratten voedsel uitgedeeld. Deze kratten vertegenwoordigen een winkelwaarde van ongeveer € 26,80 per krat. Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de voedselbank voor € 415.000 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

Als weer enige jaren is er een logistieke samenwerking met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking betekent dat onder andere kosten van loods en transport gedeeld worden. Vermeldenswaardig is dat de 3 voedselbanken gezamenlijk in 2016 € 35.000 uit het Coöperatiefonds ontvangen hebben. Het bedrag diende te worden aangewend voor de ondersteuning van alle activiteiten van de voedselbanken, noodzakelijke investeringen, eventuele verhuizingen, waardering vrijwilligers en versterking weerstandsvermogen. Iedere voedselbank heeft € 5.000 besteed aan waardering vrijwilligers en versterking weerstandsvermogen en gezamenlijk is € 20.000 gereserveerd voor een mogelijke verhuizing in 2017/2018. Wij danken de Rabobank, evenals onze overige donateurs en sponsoren hartelijk voor de bijdrage!

Verder heeft 2016, in het teken van ‘afwachting’ gestaan. Door het in de verkoop gaan van de onroerende zaken van de AM groep is ons huurcontract opgezegd. In afwachting van een nieuw te betrekken locatie zijn in 2016 alleen strikt noodzakelijke investeringen en onderhoud gedaan.

Toelichting op de posten van de balans
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.

De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 101.000.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit toegenomen tot € 10.701. Dit eigen vermogen is naar onze mening niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserves
In 2016 is van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming verkregen om voor de posten Vervanging activa, ‘Feet for Food’, PCBR en werkkleding, een bestemmingsreserve te handhaven. Dit wil zeggen dat deze bedragen een bestemming hebben en bij de beoordeling ten behoeve van subsidiedoeleinden niet als eigen vermogen meegerekend worden. De ‘vervanging activa’ wordt in 5 jaar opgebouwd, teneinde de koelwagen en de koelinstallatie te kunnen vervangen wanneer dit noodzakelijk zal blijken te zijn. Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen. Het bedrag dat als PCBR benoemd is heeft als bestemming de ontwikkeling van een lespakket voor scholen. De bestemmingsreserve verhuizing zal ingezet worden wanneer de verhuizing een feit is.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Onder deze post is een schuld verwerkt die wij aan de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn hebben. Dit is de bijdrage die deze Voedselbanken van de Rabobank ontvingen en eveneens voor de verhuizing van de loods bestemd zal worden. De post ‘vooruit ontvangen voor investeringen’ heeft betrekking op investeringen uit 2014 en een heftruck uit 2015. De vrijval van bedragen komt in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat en wordt als bate en de staat van baten en lasten verantwoord. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van bedrijven, kerken en particulieren. De bijdragen in onze exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend contant geldverkeer zien wij de opbrengsten uit collecten teruglopen.

Lasten
Afschrijvingen
De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke in 2014 en 2015 (heftruck) gedaan zijn worden als ‘vrijval vooruitontvangen voor vaste activa’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel
De kosten van voedsel betreffen kosten van aanvullend gekochte producten. Dit betreft voornamelijk versproducten welke noodzakelijk zijn om aan de uitgereikte pakketten een verantwoorde inhoud te geven.

Huisvestingskosten
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Algemene kosten
Onder de algemene kosten zijn een bijdrage aan de Regio Noord Holland van € 2.468, alsmede wat kosten voor inventaris en reparatie hiervan opgenomen.

Gerda Janssen, penningmeester
3 april 2017

Balans (x € 1)

31-12-15

 

31-12-16

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

 

ACTIVA

Vaste activa

Transport- en vervoermiddelen

25.147

18.219

Bedrijfsinventaris

24.489

17.649

 

 

Totaal vaste activa

49.636

35.867

Totaal vaste activa

49.636

35.867

Vorderingen

Overlopende activa

7.775

9.457

 

 

Totaal vorderingen

7.775

9.457

Liquide middelen

43.516

72.629

 

 

Totaal vlottende activa

51.291

82.086

TOTAAL ACTIVA

100.926

117.954

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen

11.549

9.668

Resultaat boekjaar

-1.881

1.033

9.668

10.701

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve vervanging activa

18.166

28.166

Bestemmingsreserve Feet for Food

21.290

21.290

Bestemmingsreserve PCBR

2.222

2.222

Bestemmingsreserve werkkleding

947

0

Bestemmingsreserve Nico, verse melk

0

297

Bestemmingsreserve verhuizing

0

6.667

42.625

58.642

Totaal eigen vermogen

52.293

69.342

Kortlopende schulden

Crediteuren

464

516

Vooruitontvangen voor investeringen

48.031

34.625

Overlopende passiva

138

13.470

 

 

Totaal kortlopende schulden

48.633

48.611

TOTAAL PASSIVA

100.926

117.954

Prognose resultaat

 

prognose

 

realisatie

Begroting versus

2016

2016

realisatie 2016

Voedselbank Haarlemmermeer

 

 

 

Baten:

Subsidie Gemeente

12.500

10.716

1.784

Donaties particulieren en kerken

9.000

10.333

-1.333

Donaties bedrijven

10.500

18.699

-8.199

Collecten

6.000

2.711

3.289

Diverse baten

9.500

12.311

-2.811

Rentebaten

300

210

90

Totaal baten

47.800

54.980

-7.180

Lasten:

Voedsel

2.500

1.022

1.478

Transportkosten

Reiskostenvergoeding

1.020

46

974

Afschrijving auto

6.928

6.927

1

Afschrijving koelcel

6.840

6.840

0

Vrijval vooruitontvangen voor vervanging vaste activa

-13.768

-13.406

-362

Dotatie bestemmingsreserve auto en koelcel

10.000

10.000

0

Kosten auto

6.000

6.051

-51

Brandstof

3.500

2.013

1.487

Huisvestingskosten

Huur

8.000

8.002

-2

Energie

1.000

1.534

-534

Overig

500

908

-408

Dotatie bestemmingsreserve huisvesting

6.667

Exploitatiekosten

5.000

2.700

2.300

Werkkleding

577

-577

Kantoorkosten

Communicatiekosten

2.500

2.165

335

Overig

1.000

1.921

-921

Bestuurs/vrijwilligerskosten

4.000

3.540

460

Publiciteitskosten

750

0

750

Algemene kosten

1.750

6.217

-4.467

Bankkosten

250

222

28

Totaal lasten

47.770

53.947

-6.177

Resultaat

30

1.033

-1.003

BIJLAGE

Samenvatting van het verslag van de kas controle commissie

Hoofddorp, 12 april 2017

Geacht Bestuur,

Op 11 april 2017 heeft de kas controlecommissie voor hete jaar 2016, bestaande uit de heren R. Enthoven en H. van Popering, ten kantore van Actan accountants & adviseurs B.V., in aanwezigheid van de penningmeester van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer, mevrouw G. Janssen, een onderzoek ingesteld naar de financiële verantwoording van stichting welk door de genoemde penningmeester werd opgesteld over het verslagjaar 2016

Voor dit onderzoek stonden aan de kas controlecommissie de volgende documenten ter beschikking:

 • De uitdraai van de per computer gevoerde boekhouding (grootboek en kolommenbalans);
 • Jaarverslag van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer 2016;
 • Inkomende en uitgaande facturen;
 • Beschikking subsidie Gemeente Haarlemmermeer.

De kas controlecommissie verklaart hierbij de genoemde stukken en bescheiden te hebben ingezien, de uitleg en verklaringen van de penningmeester duidelijk te vinden en derhalve het jaarverslag over het verslagjaar 2016 akkoord te hebben bevonden.

Op grond van dit verslag adviseert de commissie aan het bestuur van de Stichting de penningmeester decharge te verlenen voor het in het jaar 2016 gevoerde beheer over de geldmiddelen.

Tot slot wil de kascommissie aan het bestuur kenbaar maken, dat de penningmeester mevr. G. Janssen haar werk op een dusdanige wijze opvat en uitvoert, dat dit in de ogen van de kas controlecommissie gekenschetst kan worden als zeer correct, betrokken en bevlogen.

Hoofddorp, 12 april 2017

De kas controlecommissie.

Dhr. R. Enthoven

Dhr. H. van Popering