JAARVERSLAG 2014

1 maart 2015

INLEIDING

De Stichting Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten deze doelen te bereiken door
Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
Het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is actief lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en aangesloten bij de Regio Noord Holland. Naast onze voedselbank zijn er 156 andere voedselbanken en 8 regionale distributiecentra  lid. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.

Net zoals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet.
Een groep van 90 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten.

In 2014 zijn wij gestart met de ondersteuning van 94 en geëindigd met 106 huishoudens bestaande uit 287 mensen waarvan 128 kinderen onder de 18 jaar.
Er zijn 229 huishoudens ingestroomd, een verhoging van 60% t.o.v. 2013 (143). Omdat de doorlooptijd van klanten is verkort zijn er in 2014 ook meer klanten uitgestroomd: 217 t.o.v. 146 in 2013.

Alle intakes en herintakes lopen via de SDV van de Gemeente Haarlemmermeer (het voormalige het WMO-loket).
Door deze samenwerking is, ondanks de landelijke groei bij de overige voedselbanken van rond 30%, het aantal gezinnen bij onze voedselbank in 2014 slechts licht gegroeid.

Om de doorlooptijd van onze klanten te bekorten en om aan te geven waardoor onze klanten in de armoede zijn geraakt, hebben we in 2014 een lijst met 5 Broodnodige Verbeterpunten opgesteld en hiervoor bij de wethouder sociale zaken en alle lokale politieke partijen om aandacht gevraagd. Met de evaluatie van deze verbeterpunten zal begin 2015 worden begonnen.

In 2014 zijn belangrijke stappen genomen om te komen tot de status Groen voor de voedselveiligheid, wat o.a. inhoudt dat wij ook gekoelde en gevroren producten aan onze klanten kunnen verstrekken. Begin 2015 hebben we het certificaat daarvoor mogen ontvangen.
Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers waar wij mee samenwerken om voedselverspilling te voorkomen.

Met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn hebben we ook in 2014 nauw samengewerkt.  Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als uitgangspunt dat elke voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel werft.

In 2014 zijn er door de werkgroep Voedsel en Meer, bestaande uit vertegenwoordigers van  de raadsfracties van Haarlemmermeer, o.a. het congres “Voeding of vulling”, een kunst verkoop en een maaltijd voor onze klanten georganiseerd. Via de Stichting Maatvast is gestart met permanente inzamelpunten bij alle buurthuizen in Haarlemmermeer.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.

Voor de samenwerking in 2014 zeggen wij hen allen hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.

Hoofddorp, maart 2015

HISTORIE
HISTORIE LANDELIJK
Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 22 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie van Voedselbanken.
De eerste Voedselbank werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde in 2002 al aan 2300 huishoudens rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket.
De doelstelling was om een schakel te zijn tussen overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten enerzijds en de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven anderzijds. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De Voedselbank Rotterdam kreeg in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal voedselbanken in Nederland.
In 2013 is de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken opgericht waar ook onze voedselbank
zich bij heeft aangesloten.

HISTORIE REGIONAAL
In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal Voedselbanken actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 15 Voedselbanken werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland. Eenmaal per kwartaal is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De Voedselbanken van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat  op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HISTORIE HAARLEMMERMEER
Uit diverse media, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer, bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefde.
Dat inspireerde Ank de Roo-van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit
zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer, om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen. De VBH bracht hen met elkaar in contact, en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.
Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHm) opgericht. Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers. Verder werd een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:
Dhr. Th.L.N. Weterings, Burgemeester van Haarlemmermeer
Mw. T van der Heide, Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, Haarlemmermeer
Dhr. C.Th.J. van Lent, Pastoor RK kerk te Hoofddorp
Mw. D.M. Bloemendaal, Voorzitter ANBO Haarlemmermeer
Dhr. R.H. Sengers, Notaris te Nieuw Vennep
Mw. K. Holdijk, Huisarts te Hoofddorp

VAN AANBOD NAAR VRAAG
De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden. De norm voor drie dagen voedsel die de VBHm had gesteld kon niet langer waargemaakt worden.

Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.
Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN (en later ‘Help ons helpen’) zamelt de VBHm nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHm te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en moeten wij regelmatig basisproducten bijkopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Tegelijk met deze acties wordt er daarom ook – met vergunning van de gemeente – gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHm te verbeteren.
Een lening van € 10.000 van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Haarlemmermeer om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen, maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin was tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd.
In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp.
In januari van 2014 is het voedseldepot wederom verhuisd, naar een nadere loods op het AM terrein. Een groter onderkomen waar ruimte is voor een koel- en vriesinstallatie en waar de opslagmogelijkheden sterk verbeterd zijn.

HEDEN
VOEDSELPAKKETTEN
De voedselpakketten bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van zes weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 3 soorten voedselpakketten:
Voedselpakket A is standaard voor eenpersoonshuishoudens
Voedselpakket B is voor huishoudens van 2-3 personen
Voedselpakket C is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen
De samenstelling is gelijk, maar de hoeveelheden van de verschillende levensmiddelen in het pakket verschillen en bestaan uit:
macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel. Er is een aanvulling met verse artikelen zoals brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht.

VOEDSELDEPOT
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2014 hebben wij als Voedselbank een reuzenstap gemaakt door een bijna nieuwe koel/vries bestelbus te presenteren. Deze bus was nodig als eerste stap naar een Voedselbank die aan de meest strenge wet en regelgeving voldoet, de zogenaamde Groene Status geldig voor alle aangeboden producten, zowel droge kruidenierswaren maar ook koel en vriesproducten. De bestelbus werd mede mogelijk gemaakt door eigen gelden en een donatie van de RABO Bank Regio Haarlemmermeer het Oranje fonds en de MAN Hoofddorp/Sassenheim.
Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook de intentie uitgesproken om de huidige locatie te verbouwen naar een ruimte waarin koel en vries producten volgens de wet en regelgeving VWA kunnen worden opgeslagen, verbouwing was een dusdanig grote ingreep dat de verhuurder van het pand, de AM Groep, met een voorstel kwam om de Voedselbank op een andere locatie maar wel op hetzelfde terrein voort te zetten.
De nieuwe locatie is in de zomermaanden betrokken en op 4 oktober door Wethouder Ab Reijnders officieel geopend.
Wat is nu het resultaat van 3 maanden denken tekenen en verbouwen:
Een gebouw met:     Eigen kantoor
Kantine en vergaderruimte
Eigen toiletgroepen
Aparte opslag wasmiddelen en hygiëne producten
Een werkruimte dubbel aan de vorige locatie
10 m3 Vriesruimte
16 m3 koelruimte
Ruime opslag van Non-Food producten

Het gebouw beschikt over een eigen alarminstallatie. Vanuit onze loods, is het mogelijk om onze klanten wekelijks te voorzien van een hoogwaardig voedselpakket, buiten de openingstijden is altijd contact mogelijk via het 06 nummer 06-83098398, dit nummer is dagelijks (ook in het weekeinde bereikbaar) voor vragen en verzoeken om producten op te halen.
Tijdens de eerste 0-meeting door een externe partij De Houwers Groep bereikten wij de officieus de Groene status door een score van maar liefst 85 van de 100 punten, begin 2015 zal dezelfde Groep een 2e Audit doen om de status officieel maken, deze laatste stap zien wij met vertrouwen te gemoed

DISTRIBUTIEPUNTEN
Er zijn in de Haarlemmermeer totaal zes distributiepunten:
Hoofddorp,    Kruiskerk, Nieuweweg 2
Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
Rijsenhout,    Protestantse Kerk, De Werf 2
Badhoevedorp,  Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
Vijfhuizen    Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
Zwanenburg,    Protestantse Gem Halfweg Zwanenburg, Wilhelminastraat 15 Halfweg

Elke vrijdagochtend worden de pakketten uitgedeeld. De vrijwilligers schenken koffie en thee en bieden een luisterend oor. De huiskamerfunctie van het uitdeelpunt is heel belangrijk voor de klanten. Sommige klanten komen vroeg en blijven lang koffie drinken. De vrijwilligers op de uitdeelpunten zetten zich met veel plezier in voor onze klanten.
Op het uitdeelpunt Hoofddorp werken vrijwilligers van de voedselbank, op de andere uitdeelpunten werken voornamelijk vrijwilligers uit de kerken. Vrijwilligers van het voedseldepot in Hoofddorp verzorgen de pakketten en de chauffeurs brengen ze naar de uitdeelpunten.

VRIJWILLIGERS
Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er inpakkers, chauffeurs, bijrijders, inzamelaars en gastvrouwen/heren in de uitdeelpunten actief om alle werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast komen er regelmatig middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage tijdelijk een handje helpen. Soms bieden ook anderen tijdelijke hulp aan, bijvoorbeeld vrijwilligers uit bedrijven in het kader van maatschappelijk ondernemen.
Het aantal vrijwilligers is in 2014 iets uitgebreid; we zijn gegroeid van 65 naar 92 enthousiaste mensen. Zij zetten zich belangeloos in voor de klanten van de VBHm.
De Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt ons bij het invullen van vacatures.

Met alle vrijwilligers wordt een overeenkomst gesloten waarin o.a. de privacy bescherming van de klanten en een korte beschrijving van de werkzaamheden is opgenomen. Onze vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering die de gemeente Haarlemmermeer heeft afgesloten. VAN DE BEDRIJFSLEIDER

Evenals vorige jaren, zijn we met een leuke groep vrijwilligers, waar gelukkig ook dit jaar geen grote problemen zijn geweest.
Collega’s die zich met hun hele hart en ziel zich inzetten voor de voedselbank.
Mensen die al jaren met elkaar samen elke week gezorgd hebben voor een kwalitatief hoog voedselpakket voor alle inwoners in nood van de gehele polder, van Zwanenburg tot Lisserbroek. Een heel hechte groep waar geen verloop in zit.
Medio 2013 zijn wij een samenwerkingsovereenkomst met 2 nieuwe voedselbanken gestart, Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking behelst logistieke diensten en uitwisseling van kennis en producten, ook wordt steeds meer samengewerkt met Voedselbanken in Leiden en Haarlem om verspilling van voedsel tegen te gaan.

Ik ben blij dat ondanks de aanhoudende crisis, onze vaste contacten in de polder ons weten te vinden, zoals Groentegroothandel Rustenburg, groentekweker Wim Bijma, kwekerij Osdorp, Bakkerij Bartels, Bakker Gerard, verschillende AH-vestigingen, Smits Traiteur, Versboerderij Hoofdweg, Champignonkweker Gebr. Lanser Zwaanshoek, Safari Fresh, Deli XL, Schiphol Retail en Sanoma Uitgeverij, excuus voor degene die ik ben vergeten want heel veel bedrijven en scholen in de HELE Haarlemmermeer dragen de VbHm een warm hart toe.

LTO Haarlemmermeer heeft zich, heeft zich het afgelopen jaar van zijn beste kant laten zien en heeft elke hulpvraag van onze kant beantwoord met een donatie van aardappelen en/of uien.

In de periode vanaf november hebben we veel belangstelling gehad van bedrijven, particulieren en scholen uit diverse kernen uit de Haarlemmermeer, waarbij gebruik is gemaakt van het online haalformulier ten behoeve van het ophalen van kerstpakketten,
De kerstdrukte begon met een domper door het aflasten van de Kerstmark Lisserbroek, de weergoden waren daar de oorzaak van, maar dit werd ruimschoots goedgemaakt door de afsluiting de eerste aflevering van de Kerstmarkt Nieuw Vennep.

In 2014 zijn in de buurthuizen van Stichting Maatvast permanente inzamelpunten ingericht.

Vooral schoolinzamelingen zijn niet alleen maar voor een school heel leerzaam maar ook voor de vrijwilligers in de loods vaak een hoogtepunt, start is vaak met een inzameling op een school, waarna wij op onze beurt de school een excursie naar het depot bieden, zodat kinderen ook zien wat er met hun donatie gebeurt.

Ik hoop dat we het komende jaar op dezelfde respectvolle manier in de loods met elkaar samen te kunnen blijven samenwerken, en het stijgend aantal klanten een goed voedselpakket te kunnen uitreiken.”

En dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we klaar zijn voor de toekomst.

Hans Eijkemans, bedrijfsleider
FONDSEN- EN VOEDSELWERVING IN 2014

2014 is wat fondsenwerving betreft een uitzonderlijk jaar geweest.

De Vereniging Voedselbanken Nederland, waar onze voedselbank bij aangesloten is, heeft in 2013 besloten om een project Voedselveiligheid te starten. Doel is om vóór 2016 alle 158 aangesloten voedselbanken te laten voldoen aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit voor de veilige verwerking van het voedsel voor onze klanten.
Voor onze voedselbank viel dit samen met de hoog oplopende onderhoudskosten van de oude bestelbus, de verplichte vervanging van de koelcel en een steeds krapper wordende loods.

Door gespaarde giften, het Oranje Fonds, Rabobank regio Schiphol en Man werd de aanschaf van een koel vries auto mogelijk gemaakt.
Van de AM groep konden we op haar terrein een grotere ruimte betrekken waar een nieuw  gebruikte koel en vriescel konden worden geplaatst. Hiervoor werden de in de afgelopen jaren opgebouwde vervangingsreserves aangesproken, ontvingen we gelden van verschillende bedrijven en werd een bijdrage van Voedselbanken Nederland ontvangen.
Op 3 oktober konden we onze nieuwe loods door loco burgemeester Ap Reinders laten openen.

In 2014 hebben we opnieuw veel producten mogen ontvangen van productie-, voedselverwerkings- en distributie-bedrijven en winkels uit Haarlemmermeer. Daardoor konden we 70% van de inhoud van de door ons uitgedeelde kratten met gezond voedsel vullen dat anders zou zijn vernietigd.
Voor de overige 30% van de inhoud van de pakketten hebben we weer een beroep mogen doen op de Haarlemmermeerse bevolking. Door winkelinzamelingen met onze eigen vrijwilligers, maar ook met bedrijven, via inzamelingen bij kerken, bij buurthuizen, bij het Spaarne ziekenhuis en door service clubs en scholen, konden wij met name houdbare producten aan de pakketten toevoegen.

Door de Lions club XXY werden ook dit jaar weer Hieper de Piep dozen en Cool boxen geschonken zodat de kinderen hun verjaardagen konden vieren.

Door Voedsel en Meer, een initiatiefgroep gesteund door de gemeenteraad van Haarlemmermeer, werd in oktober o.a. het symposium Voeding of Vulling, een kook workshop, een maaltijd voor onze klanten en de kunstveiling Art2rescue georganiseerd.

Van de gemeente Haarlemmermeer werd, toen wij in augustus een dreigend exploitatietekort voor 2014 voorzagen, een aanvullende subsidie van € 6.000 verkregen.

Ook in 2014 hebben wij presentaties gegeven bij scholen, kerken en serviceclubs om aandacht te vragen voor de problemen van klanten van de voedselbank en om hulp te vragen bij de inzameling van voedsel en fondsen.
In december hebben de gezamenlijke voedselbanken via de regionale omroepen aandacht gevraagd voor de voedselbanken. Omdat het “Glazen Huis” in december in Haarlem stond, hebben veel scholen echter voor dat goede doel gekozen. De verwachting is dat wij eind 2015 weer een beroep op de scholen kunnen doen.

Wij danken iedereen die in 2014 een bijdrage aan onze voedselbank heeft gegeven en hopen ook in de toekomst een beroep op hen te mogen doen.

Jacqueline Sweers, PR, Communicatie en Fondsenwerving

KLANTEN

De afdeling aanvraag en klantenbelangen heeft in 2014 veel werk gehad. Waren er in 2013 143 nieuwe gebruikers van onze Voedselbank , dit aantal steeg in 2014 naar 229. Dit is een toename van 60%.
Het aantal personen dat op onze voeding was aangewezen steeg van 251 (eind 2013) naar 287 (eind 2014). In het vierde kwartaal steeg het aantal behoorlijk. Het valt ons op dat het aantal kinderen nog steeds bijna de helft is. Met name het aantal kinderen tussen 12 en 18 jaar nam de tweede helft van dit jaar toe. Deze jongeren zijn  in de groei en hebben meer voeding nodig. Daar waar mogelijk houden wij hier rekening mee. In 2015 hebben wij een nieuw plan voor de verdeling van ons beschikbare voedsel omdat uit een onderzoek van Judith Neter van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat sommige gezinnen niet drie dagen maar de hele week van onze voeding moeten leven.
Gelukkig hebben in 2014 217 mensen de voedselbankhulp achter zich kunnen laten.  De samenwerking met de gemeente heeft hiertoe bijgedragen.
Iedere 6 weken is er overleg met de gemeente waarbij de voortgang en  de samenwerking wordt besproken. Ook individuele gevallen komen hierbij aan bod.
Omdat er door de invoering van de nieuwe WMO en participatiewet op een andere manier wordt gewerkt bij de gemeente is er in september een presentatie van onze werkwijze gegeven aan alle dienstverleners die adviezen geven aan de voedselbank.
Onze wethouder Ap Reinders en zijn ambtenaren hebben een bezoek gebracht aan ons nieuwe depot om toelichting te krijgen op de 5 broodnodige verbeterpunten die in maart 2014 zijn verspreid. Dit contact heeft geleid tot een intensievere samenwerking. Ook bij de opening van het depot was de wethouder aanwezig. Hij prees onze vrijwilligers voor het vele werk.
De genoemde broodnodige verbeterpunten worden begin 2015 geëvalueerd. Ook voor 2015 zullen (nieuwe) verbeterpunten worden verspreid.

VOEDSELBANKNORM
De landelijke norm voor een voedselpakket is met ingang van 2012 aangepast zodat vooral grote gezinnen iets eerder in aanmerking komen voor een voedselpakket. In 2014 heeft er geen indexatie plaatsgevonden. Een voedselpakket wordt toegewezen indien het besteedbaar inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden, minder is dan:
voor een 1-persoons huishouden 180 euro per maand
voor iedere volwassene extra 60 euro per maand
voor ieder kind van 0 – 18 jaar extra 50 euro per maand

Ria Barendregt, Klantenbelang
VAN HET BESTUUR

SAMENSTELLING
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2014 uit:
Hans de Bats        voorzitter
Dirk Berentsen    secretaris
Gerda Janssen        penningmeester
Jacqueline Sweers    PR, communicatie en fondsenwerving
Ria Barendregt    klantenbelang

In oktober 2014 heeft Jacqueline Sweers aangegeven dat zij door veel drukke werkzaamheden moet stoppen met haar bestuurswerk voor de voedselbank per 31 december. Het bestuur spreekt haar dank uit voor de enorme inzet en toewijding die Jacqueline voor de voedselbank heeft gegeven.

OVERLEG
Het bestuur heeft in 2014 11 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden. Daarnaast heeft het bestuur een aantal maal overleg gevoerd waarbij de visie en toekomst van onze VBHm centraal stonden.

Het bestuur heeft in 2014 tweemaal met alle coördinatoren en assistenten van de VBHm  overleg gevoerd. Opzet van dit coördinatoren overleg is afstemming met – en  goed geïnformeerd zijn over de vele werkzaamheden van alle coördinatoren en vrijwilligers van de VBHm.

In 2014 heeft de voorzitter ieder kwartaal deelgenomen aan het  Regio overleg Noord Holland. Hier voeren de voorzitters van de voedselbanken welke zijn aangesloten bij deze Regio  overleg op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.

In 2014 hebben we driemaal deelgenomen aan  de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland.

In 2014 heeft het bestuur overleg gevoerd met diverse gemeenteraadsleden van de Gemeente Haarlemmermeer en is er een aanvang gemaakt met een regulier overleg met wethouder Dhr. Reinders. Dit laatste overleg is door beide partijen als zeer nuttig ervaren en zal in 2015 worden voortgezet.

SAMENWERKINGEN
MET DE GEMEENTE
In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Deze samenwerking is in 2014 gecontinueerd. Alle intakes en her-intakes lopen nu  via de SDV, het voormalige Wmo- loket. Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.
VBHm participeert in diverse gemeentelijke overleggen binnen de sociale dienstverlening.

INSTANTIES IN DE HAARLEMMERMEER
Wij nemen deel aan het Overleg Verzorging Meerlanden (OVM), een overleg dat een keer per kwartaal tussen organisaties die zich bezighouden met vrijwilligers in de Haarlemmermeer wordt gehouden..

HOE KWAMEN WIJ IN 2014 AAN:
GELD
via gemeentelijke subsidie
via periodieke donaties
via eenmalige giften
via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag dat op verzoek is aan te vragen.

VOEDSEL
In 2014 zijn er 46 winkelinzamelingen georganiseerd bij de diverse Supermarkten waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor ons te kopen.
Ook hebben kerken, scholen en bedrijven in 2014 inzamelingsacties gehouden waarbij houdbare producten aan de VBHm worden gedoneerd.
Verder worden diverse verse producten geleverd door lokale leveranciers. Alleen in uiterste noodzaak kopen wij voedsel aan.
Daarnaast zijn er in 2014 in de buurthuizen van de Stichting Maatvast permanente inzamelpunten en ook een permanent inzamelpunt in het Spaarne ziekenhuis.
Uitzondering hierop vormt de besteding van Feet for Food gelden (zie Fondsen- en Voedselwerving). Met de opbrengst hiervan is wordt extra vers voedsel voor gezinnen met kinderen gekocht.
Door al deze inspanningen hebben we de inhoud van de voedselpakketten in 2014 op peil
kunnen houden.

VRIJWILIGERS
Publicatie van vacatures voor nieuwe vrijwilligers gaat enerzijds via melding bij de Vrijwilligerscentrale en anderzijds via de website van VBHm. Soms melden zich ook spontaan mensen tijdens een inzameling bij een supermarkt. Ook (ex)-klanten melden zich soms als vrijwilliger ‘om iets terug te doen’.

SPECIFIEKE GEGEVENS
BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST
Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
Als stichting kent de VBHm geen btw-verrekening.

NEUTRALITEIT
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

PRIVACYVERKLARING
Alles wat u bespreekt bij de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer valt onder beroepsgeheim en/of privacywet. Uw gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, houdt zich hier aan. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen en om vast te kunnen stellen wat voor hulp er nodig is.
Als u een aanvraag voor een voedselpakket indient, betekent dit dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. Hiermee geeft u de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmermeer toestemming om wel de betreffende gegevens onderling uit te wisselen. U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Klachten kunt u melden; deze worden behandeld volgens het klachtenreglement.

BEREIKBAARHEID
Telefoonnummers:     023 – 557 1987 (loods)
06 – 830 983 98 (bedrijfsleider)
06 – 137 973 52 (aanvraag pakket)

Website:         www.voedselbankhaarlemmermeer.nl
E-mail:         info@voedselbankhaarlemmermeer.nl
Twitter:         www.twitter.com/VoedselbankHLMM
Facebook:        www.facebook.com/voedselbank.haarlemmermeer

Hans de Bats, Voorzitter
Dirk Berentsen, secretaris

Hoofddorp, maart 2015 Financieel verslag en verantwoording 2014.
Toelichting bij de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014
Inleiding
Naast het uitvoeren van onze belangrijkste doelstelling, het verstrekken van verkregen voedsel heeft in 2014 verhuizing van de loods en verdere professionalisering van de Voedselbank Haarlemmermeer plaatsgevonden. Ook hebben in 2014 de voorbereidingen voor het op 14 januari 2015 behaalde certificaat ‘code groen’ plaatsgevonden. Dit certificaat geeft een waarborg voor de voedselveiligheid en hygiëne bij de voorbereiding, samenstelling en uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten.

De bovengenoemde activiteit, het uitdelen van voedselpakketten, brengt vooral logistieke kosten met zich mee. Deze zien we terug in de staat van baten en lasten. Omdat de voedselbank verreweg de meeste goederen om niet ontvangt zien we deze, gezien het feit dat ze tegen kostprijs worden verwerkt, niet terug in de staat van baten en lasten.

In 2014 is geïnvesteerd in een koelwagen en een koelinstallatie in de loods. Hiernaast hebben diverse investeringen plaatsgevonden, teneinde aan de eisen van voedselveiligheid en aan hygiënevoorschriften te kunnen voldoen. Deze investeringen waren mogelijk dankzij een onverwachte bijdrage van Voedselbanken Nederland uit de bestemmingsreserve en een extra subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting op de posten van de balans
Vaste activa
Onder de vaste activa zijn de investeringen in de koelwagen, koelcel, een vorkheftruck en de overige investeringen ten behoeve van voedselveiligheid en hygiëne opgenomen. Deze activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.
Omdat wij de investeringen pas kunnen doen nadat hier financiële middelen voor gevonden zijn wordt de ontvangen bijdrage gepassiveerd onder ‘vooruitontvangen voor investeringen’. Deze bedragen komen in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat. Eén en ander betekent dat er geen reserve voor vervanging van deze activa aanwezig is.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het positieve resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit toegenomen tot € 11.549. Dit vermogen is naar onze mening niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. Wij streven naar verdere opbouw van het eigen vermogen, teneinde de continuïteit van de Voedselbank Haarlemmermeer te kunnen waarborgen.

Kortlopende schulden
Het bestuur van de Voedselbank Haarlemmermeer is voornemens de lening van Het Rode Kruis in 2015 af te lossen. Deze lening is renteloos verstrekt onder de voorwaarde dat deze terugbetaald wordt wanneer hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.
Verder zijn onder de kortlopende schulden vooruitontvangen bedragen opgenomen. Voor een toelichting over ‘vooruitontvangen voor investeringen’ verwijzen we u naar de toelichting op vaste activa. De vooruitontvangen bedragen voor Feet for Food, PCBR en werkkleding zijn ons met een gerichte bestemming ter beschikking gesteld. Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen.

De voorzieningen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Van de Gemeente Haarlemmermeer is eenmalig een extra subsidie ontvangen, zoals hierboven toegelicht. Onder diverse baten is de genoemde bijdrage uit de bestemmingsreserve van Voedselbanken Nederland opgenomen, alsmede een voor de eerste maal ontvangen bijdrage in onze exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn – de Kwakel.

Voedsel
De kosten van voedsel betreffen kosten van aanvullend gekochte producten. Dit betreft voornamelijk versproducten welke noodzakelijk zijn om aan de uitgereikte pakketten een verantwoorde inhoud te geven. Hierin zijn niet opgenomen de kosten die gemaakt worden ten behoeve van kinderen. Deze bedragen worden ten laste van de vooruitontvangen bedragen gebracht.

Huisvestingskosten
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Gerda Janssen, Penningmeester Balans per 31 december 2014

Staat van Baten en Lasten over 2014

Voedselbank Haarlemmermeer