Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

INLEIDING
De staat van baten en lasten over 2018 laat een klein negatief saldo zien. Ook in 2018 werd de Voedselbank door bedrijven, organisaties en particulieren van voldoende kwalitatief goed voedsel voorzien. Dit stelde ons in staat aan onze cliënten goede voedselpakketten uit te reiken. Wij zeggen onze vrijwilligers, sponsors en donateurs van voedsel en geld hiervoor hartelijk dank! Hieronder gaan wij op een en ander nader in.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. De kosten van onze vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2018 9.071 pakketten voedsel in de Haarlemmermeer uitgedeeld. Deze pakketten vertegenwoordigen een gemiddelde winkelwaarde van ongeveer € 80 per krat. Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de voedselbank voor € 725.000 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

Als weer enige jaren is er een logistieke samenwerking met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking betekent dat onder andere kosten van loods en transport gedeeld worden.

In 2018 hebben wij, op basis van een kortlopende huurovereenkomst, nog gebruik gemaakt van de locatie aan de Hoofdweg. In afwachting van een nieuw te betrekken locatie zijn in 2018 alleen strikt noodzakelijke investeringen en onderhoud gedaan. In 2018 is duidelijk geworden dat in 2019 een nieuwe loods gebouwd gaat worden, die de Voedselbank kan huren van een maatschappelijke investeerder. De verhuizing zal, zoals het er nu uitziet in het laatste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.

In 2018 is geïnvesteerd in een gebruikte krattenwasser ten bedrage van €7.500. Verder zijn er panelen en deuren ten behoeve van een nieuwe koelcel gekocht, dit met het ook op de verhuizing in 2019. Op de panelen en deuren is in 2018 niet afgeschreven.
De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 102.000.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden, alsmede vooruitbetaalde bedragen. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Onder de vorderingen is niet opgenomen de in december ontvangen cheque ad € 15.308 van de Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852. Deze cheque is overhandigd naar aanleiding van de actie ‘Help de Voedselbank de winter door’. Het bedrag is ontvangen in februari 2019 en is bestemd ter dekking van exploitatiekosten en aankoop van voedsel in 2019.
De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit afgenomen tot € 21.619. Dit eigen vermogen is naar onze mening nog niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen en langlopende verplichtingen aan te kunnen gaan.

Bestemmingsreserves
In 2018 is van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming verkregen om voor de posten Vervanging activa, ‘Feet for Food’ en verhuizing, een bestemmingsreserve te handhaven. Dit wil zeggen dat deze bedragen een bestemming hebben en bij de beoordeling ten behoeve van subsidiedoeleinden niet als eigen vermogen meegerekend worden.

 

INLEIDING
De staat van baten en lasten over 2018 laat een klein negatief saldo zien. Ook in 2018 werd de Voedselbank door bedrijven, organisaties en particulieren van voldoende kwalitatief goed voedsel voorzien. Dit stelde ons in staat aan onze cliënten goede voedselpakketten uit te reiken. Wij zeggen onze vrijwilligers, sponsors en donateurs van voedsel en geld hiervoor hartelijk dank! Hieronder gaan wij op een en ander nader in.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. De kosten van onze vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2018 9.071 pakketten voedsel in de Haarlemmermeer uitgedeeld. Deze pakketten vertegenwoordigen een gemiddelde winkelwaarde van ongeveer € 80 per krat. Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de voedselbank voor € 725.000 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

Als weer enige jaren is er een logistieke samenwerking met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking betekent dat onder andere kosten van loods en transport gedeeld worden.

In 2018 hebben wij, op basis van een kortlopende huurovereenkomst, nog gebruik gemaakt van de locatie aan de Hoofdweg. In afwachting van een nieuw te betrekken locatie zijn in 2018 alleen strikt noodzakelijke investeringen en onderhoud gedaan. In 2018 is duidelijk geworden dat in 2019 een nieuwe loods gebouwd gaat worden, die de Voedselbank kan huren van een maatschappelijke investeerder. De verhuizing zal, zoals het er nu uitziet in het laatste kwartaal van 2019 plaatsvinden.

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.

In 2018 is geïnvesteerd in een gebruikte krattenwasser ten bedrage van €7.500. Verder zijn er panelen en deuren ten behoeve van een nieuwe koelcel gekocht, dit met het ook op de verhuizing in 2019. Op de panelen en deuren is in 2018 niet afgeschreven.
De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 102.000.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden, alsmede vooruitbetaalde bedragen. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Onder de vorderingen is niet opgenomen de in december ontvangen cheque ad € 15.308 van de Rotaryclub Haarlemmermeer van 1852. Deze cheque is overhandigd naar aanleiding van de actie ‘Help de Voedselbank de winter door’. Het bedrag is ontvangen in februari 2019 en is bestemd ter dekking van exploitatiekosten en aankoop van voedsel in 2019.
De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit afgenomen tot € 21.619. Dit eigen vermogen is naar onze mening nog niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen en langlopende verplichtingen aan te kunnen gaan.

Bestemmingsreserves
In 2018 is van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming verkregen om voor de posten Vervanging activa, ‘Feet for Food’ en verhuizing, een bestemmingsreserve te handhaven. Dit wil zeggen dat deze bedragen een bestemming hebben en bij de beoordeling ten behoeve van subsidiedoeleinden niet als eigen vermogen meegerekend worden.

Vervanging activa
Deze reserve wordt gevormd ter vervanging van de Vrachtauto met koeling en de koelcel en bedraagt per 31 december 2018 € 48.166. Deze reserve wordt opgebouwd tot maximaal totaal € 50.000. Het verwachte jaar van aanwending is 2019.

Feet for food
Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend gezond voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen. De afgelopen jaren heeft de voedselbank voldoende vers voedsel ontvangen en minimaal bij hoeven te kopen. Met de Gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat het resterende deel ad. € 16.728 voor 2022 besteed dient te worden.

Bestemmingsreserve PCBR
Het bedrag dat als PCBR benoemd is heeft als bestemming de ontwikkeling van een lespakket voor scholen. Omdat in 2018 Voedselbanken Nederland een lespakket heeft uitgebracht zijn de kosten hiervan voor de Voedselbank Haarlemmermeer nihil. Het ontwikkelde pakket is in juni 2018 naar de scholen in de Haarlemmermeer gestuurd. In 2017 is € 1.222 en in 2018 €1.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Bestemmingsreserve verhuizing
Deze voorziening ad € 6.667 betreft een van de Rabobank ontvangen bedrag dat bestemd is voor verhuizing naar een nieuwe locatie.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen. Onder deze post is een schuld verwerkt die wij aan de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn hebben. Dit is de bijdrage die deze Voedselbanken van de Rabobank ontvingen en eveneens voor de verhuizing van de loods bestemd zal worden. De post ‘vooruitontvangen voor investeringen’ heeft betrekking op investeringen uit 2014 en een heftruck uit 2015. De vrijval van bedragen komt in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat en wordt als bate in de staat van baten en lasten verantwoord. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van bedrijven, kerken en particulieren. De bijdragen in onze exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend contant geldverkeer zien wij de opbrengsten uit collecten teruglopen.

Lasten
Afschrijvingen
De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke in 2014 en 2015 (heftruck) gedaan zijn worden als ‘vrijval vooruitontvangen voor vaste activa’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel

De gesponsorde en ontvangen producten waren toereikend om pakketten met goede en verantwoorde inhoud samen te stellen.
Huisvestingskosten
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn een bijdrage aan de Regio Noord Holland van € 2.878, alsmede kosten voor verzekering, inventaris en reparatie hiervan opgenomen.

1 april 2019, Gerda Janssen, penningmeester

 

Vervanging activa
Deze reserve wordt gevormd ter vervanging van de Vrachtauto met koeling en de koelcel en bedraagt per 31 december 2018 € 48.166. Deze reserve wordt opgebouwd tot maximaal totaal € 50.000. Het verwachte jaar van aanwending is 2019.

Feet for food
Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend gezond voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen. De afgelopen jaren heeft de voedselbank voldoende vers voedsel ontvangen en minimaal bij hoeven te kopen. Met de Gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat het resterende deel ad. € 16.728 voor 2022 besteed dient te worden.

Bestemmingsreserve PCBR
Het bedrag dat als PCBR benoemd is heeft als bestemming de ontwikkeling van een lespakket voor scholen. Omdat in 2018 Voedselbanken Nederland een lespakket heeft uitgebracht zijn de kosten hiervan voor de Voedselbank Haarlemmermeer nihil. Het ontwikkelde pakket is in juni 2018 naar de scholen in de Haarlemmermeer gestuurd. In 2017 is € 1.222 en in 2018 €1.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Bestemmingsreserve verhuizing
Deze voorziening ad € 6.667 betreft een van de Rabobank ontvangen bedrag dat bestemd is voor verhuizing naar een nieuwe locatie.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen. Onder deze post is een schuld verwerkt die wij aan de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn hebben. Dit is de bijdrage die deze Voedselbanken van de Rabobank ontvingen en eveneens voor de verhuizing van de loods bestemd zal worden. De post ‘vooruitontvangen voor investeringen’ heeft betrekking op investeringen uit 2014 en een heftruck uit 2015. De vrijval van bedragen komt in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat en wordt als bate in de staat van baten en lasten verantwoord. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van bedrijven, kerken en particulieren. De bijdragen in onze exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend contant geldverkeer zien wij de opbrengsten uit collecten teruglopen.

Lasten
Afschrijvingen
De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke in 2014 en 2015 (heftruck) gedaan zijn worden als ‘vrijval vooruitontvangen voor vaste activa’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel

De gesponsorde en ontvangen producten waren toereikend om pakketten met goede en verantwoorde inhoud samen te stellen.
Huisvestingskosten
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn een bijdrage aan de Regio Noord Holland van € 2.878, alsmede kosten voor verzekering, inventaris en reparatie hiervan opgenomen.

1 april 2019, Gerda Janssen, penningmeester