Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 kenmerkte zich door een stevige groei in ons klantenbestand en de voedselwerving. Daarnaast werd de verhuizing van de centrale loods voorbereid en werden de nodige fondsen geworven om deze verhuizing mogelijk te maken.

ONTWIKKELING KLANTENBESTAND.
Terwijl de landelijke stijging van het aantal klanten van de Voedselbanken in 2019 slechts 8% bedroeg, was dat voor de Haarlemmermeer 40%: van 636 naar 894 personen in 293 huishoudens. Daarmee is het aantal klanten van onze Voedselbank in 2 jaar tijd bijna verdubbeld.

Er zijn in 2019 200 nieuwe huishoudens toegelaten tot de Voedselbank (gemiddeld dus elke week 4) en 126 huishoudens konden verder zonder onze hulp. Een trend die wij daarbij zien is dat er steeds meer huishoudens met schuldhulpregelingen een langdurig beroep op onze voedselbank doen.

Hoewel deze groei onze operaties onder een stevige druk zet ervaren wij die als positief. Klaarblijkelijk worden wij door gezinnen die in de problemen zijn gekomen steeds beter gevonden. Naar schatting doet daarvan overigens nog maar 15% een beroep op ons en is er dus nog een weg te gaan.

Door onze samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer kunnen deze huishoudens eerder met andere middelen en regelingen geholpen worden, zodat vaak erger kan worden voorkomen.

VOEDSEL
Ondanks de groei van het klantenbestand konden wij in 2019 de inhoud van de klantenpakketten nog op peil houden: een gemiddeld pakket bestond uit 1,9 (2018 2,1) krat voedsel met een waarde van € 78,00 (2018: € 80,00) per week. Landelijk is de waarde van een voedselpakket per week € 40,00.
77 % van de inhoud van de uitgedeelde voedselpakketten van zowel vers als droog voedsel kwam uit Haarlemmermeer. 23% van het voedsel ontvingen wij via het Regionaal Distributiecentrum Noord-Holland waar wekelijks verse producten werden opgehaald.

In 2019 zijn er 21 winkelinzamelingen georganiseerd bij de diverse supermarkten waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor de klanten van de Voedselbank te kopen. Ook hebben kerken, scholen en bedrijven inzamelingsacties gehouden waarbij houdbare producten aan onze Voedselbank werden gedoneerd.

In 2019 is er binnen de gemeente Haarlemmermeer voor een vergelijkbare winkelwaarde van € 975.000 aan voedsel ingezameld en uitgedeeld dat voor meer dan 90% anders zou zijn vernietigd. Daarmee zijn wij een belangrijke speler in de circulaire economie.

SAMENWERKINGEN MET DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER
In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Deze samenwerking is ook in 2019 gecontinueerd. Alle intake en her-intake gesprekken van onze klanten lopen via de afdeling Sociale Dienst Verlening.

Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en dat de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.

De Voedselbank participeerde in diverse gemeentelijke overleggen binnen de Sociale Kaart van de gemeente Haarlemmermeer en met de wethouder sociale zaken.

ONZE VRIJWILLIGERS
Zonder vrijwilligers die bezig zijn met het ophalen, inzamelen, sorteren, opslaan, portioneren, registreren van klanten en uitdelen van voedsel is er geen Voedselbank.
We zijn trots op onze meer dan 135 vrijwilligers die zich het hele jaar belangeloos inzetten en allemaal de druk voelen om een het eind van iedere week toch weer de klanten een goed pakket aan te kunnen bieden.

TOEKOMST
Voor 2020 verwachten wij dat de groei in het klantenbestand verder zal toenemen. Niet alleen omdat het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft ondanks de groeiende economie niet lijkt af te nemen, maar ook omdat onze Voedselbank steeds beter bij potentiële klanten bekend raakt en vooral door gezinnen met kinderen vaker gevonden wordt.

De in het 1e kwartaal 2020 geplande verhuizing naar een nieuwe loods met grotere opslag en ruimte voor onze vrijwilligers en klanten zal dus hard nodig zijn.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van de vrijwilligers, alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de gemeente Haarlemmermeer.

We hopen ook in 2020 weer op de medewerking van leveranciers, sponsors en vrijwilligers te mogen rekenen!

Hans de Bats, voorzitter