Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

INLEIDING
De staat van baten en lasten over 2019 laat een positief saldo zien.
Ook in 2019 werd de Voedselbank door bedrijven, organisaties en particulieren van voldoende kwalitatief goed voedsel voorzien.
Dit stelde ons in staat aan onze cliënten goede voedselpakketten uit te reiken. Wij zeggen onze vrijwilligers, sponsors en donateurs van voedsel en geld hiervoor hartelijk dank! Hieronder gaan wij op een en ander nader in.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. De kosten van onze vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2019 11.989 pakketten voedsel in de Haarlemmermeer uitgedeeld. Deze pakketten vertegenwoordigen een gemiddelde winkelwaarde van ongeveer € 80 per pakket.
Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de Voedselbank voor
€ 975.000 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

Als weer enige jaren is er een logistieke samenwerking met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn de Kwakel.
Deze samenwerking betekent dat onder andere kosten van loods en transport gedeeld worden.

In 2019 is begonnen met de bouw van de door de Voedselbank te huren locatie aan de Dirk Storklaan 63A in Hoofddorp.
Vanaf 2020 wordt deze locatie gehuurd voor een jaarlijkse bedrag van € 35.000. Hiertoe is in 2019 overeenstemming bereikt over een 5-jarige huurovereenkomst. Ten behoeve van de koel- en vriesinstallaties, de inrichting, de vloer en zonnepanelen zal een totale investering gedaan worden van ongeveer € 150.000.

De financiering van dit bedrag is dankzij fondsen en bedrijven rondgekomen. De in 2019 ontvangen bijdragen ten behoeve van deze investeringen zijn, voor zover nog niet besteed, in een bestemmingsfonds opgenomen.

TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd. In 2019 zijn de uitgaven aan huurdersinvesteringen en investeringen in bedrijfsinventaris ten behoeve van de in 2020 in gebruik te nemen locatie geactiveerd. Deze investeringen worden met ingang van februari 2020 in 5 jaar afgeschreven.

In 2019 is van een relatie een vrachtwagen ter waarde van
€ 13.750 om niet ontvangen. Deze is als inkomst in natura verantwoord en geactiveerd. Deze vrachtwagen is om arbo- technische reden noodzakelijk en onmisbaar om te toegenomen goederenstroom te kunnen transporteren.

De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van
€ 101.000.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden, alsmede vooruitbetaalde bedragen. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit toegenomen tot € 21.619. Dit eigen vermogen is naar onze mening nog niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen en langlopende verplichtingen aan te kunnen gaan.

Bestemmingsreserves
Onder bestemmingsreserves vaste activa wordt de boekwaarde van de investeringen opgenomen, voor zover deze geïnvesteerd zijn vanuit ontvangen baten. Jaarlijks zal deze reserve afnemen met een bedrag gelijk aan de afschrijving op genoemde activa.

Fondsen
Onder fondsen worden opgenomen de bedragen waaraan de gever een beperkte bestemming heeft gegeven en/of bedragen waarvan de bestemming is beperkt. Met ingang van 2019 maakt de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer onderscheid tussen reserves en fondsen. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Feet for food
Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend gezond voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen. De afgelopen jaren heeft de Voedselbank voldoende vers voedsel ontvangen en minimaal bij hoeven te kopen. Met de Gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat het resterende deel ad. € 16.728 voor 2022 besteed dient te worden.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze ontvangen zijn of waarin de goederen (bij inkomsten in natura) geleverd zijn.

Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van bedrijven, kerken en particulieren. In 2019 zijn de baten ruim € 100.000 hoger dan in voorgaand boekjaar. Belangrijkste oorzaak is het feit dat in 2019 middelen geworven voor de verhuizing naar de nieuwe locatie en de investeringen ten behoeve hiervan. Voor zover niet besteed zijn deze baten in het bestemmingsfonds vaste activa opgenomen.

De bijdragen in de exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn de Kwakel zijn opgenomen onder diverse baten.
Als gevolg van afnemend contant geldverkeer ziet de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer de opbrengsten uit collecten teruglopen.

LASTEN
Afschrijvingen
Afschrijving van activa vindt in 5 jaar plaats. Dit met uitzondering van de 2e vrachtwagen die in 3 jaar afgeschreven wordt.
De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke gedaan zijn worden als ‘mutatie bestemmingsreserve’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten van de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel

De gesponsorde en ontvangen producten waren toereikend om pakketten met goede en verantwoorde inhoud samen te stellen.

Autokosten
In 2019 is een tweede (vracht)auto in gebruik genomen, hierdoor zijn de autokosten gestegen.

Huisvestingkosten
Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Algemene kosten
Onder de algemene kosten zijn een bijdrage aan de Regio Noord Holland van € 4.800, alsmede kosten voor verzekering, inventaris en reparatie hiervan opgenomen.

3 maart 2020, Gerda Janssen, penningmeester