Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

SAMENSTELLING
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2018 uit:

– Hans de Bats voorzitter
– Wim de Graaf secretaris
– Gerda Janssen penningmeester
– Ria Barendregt klantenbelang
– Rinze de Vries tot juli 2018 PR, communicatie en fondsenwerving
Wim de Graaf heeft in januari 2018 Dirk Berentsen opgevolgd die verhuisd is naar Den Haag.

OVERLEG
Het bestuur heeft iedere maand overlegd met als belangrijkste zaken:
klantenontwikkeling, voedselverwerving, vrijwilligers, financiën, verhuizing van de centrale loods, continuïteit bedrijfsvoering en samenwerking binnen de Schiphol miniregio.

 

HOE KWAMEN WIJ IN 2018 AAN GELD
– via gemeentelijke subsidie
– via periodieke donaties
– via eenmalige giften
– via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag.

Op aanbeveling van de Kascontrolecommissie streven wij daarom naar het verhogen van ons beschikbare vermogen tot minimaal de huurverplichting voor 1 jaar. Daarnaast zijn er met de wethouder positieve gesprekken gevoerd over een meerjarige subsidie toezegging.

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST
Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

– NEUTRALITEIT
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

ONZE VRIJWILLIGERS
Zonder vrijwilligers die bezig zijn met het ophalen, inzamelen, sorteren, opslaan, portioneren, registreren van klanten en uitdelen van voedsel is er geen voedselbank.
We zijn er dan ook trots op dat wij 128 vrijwilligers hebben die zich het hele jaar belangeloos inzetten en allemaal de druk voelen om een het eind van iedere week toch weer de klanten een goed pakket aan te kunnen bieden.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van de vrijwilligers, alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.

Voor de samenwerking in 2018 zeggen wij hen allen hartelijk dank!