Jaarverslag 2018

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft als doelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in de Haarlemmermeer en wat hier rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten deze doelen te bereiken door: het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en productiegoederen van bedrijven, industrie en particulieren om deze eveneens kosteloos uit te reiken aan diegenen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien; het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer is actief lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en is aangesloten bij de Regio Noord-Holland. Naast onze voedselbank zijn er 167 andere voedselbanken en 8 regionale distributiecentra lid. De vereniging heeft als doel om de lokale voedselbanken in hun kerntaken te ondersteunen.

Evenals alle voedselbanken in Nederland, bestaat ook de organisatie van onze voedselbank uitsluitend uit vrijwilligers. Om de continuïteit te garanderen en overbelasting op bedrijf kritische functies te voorkomen worden deze zoveel als mogelijk dubbel bezet. Een groep van 113 enthousiaste vrijwilligers houdt zich bezig met voedselwerving, het ophalen, opslaan en ompakken, het uitdelen van voedsel en het begeleiden van klanten.

Wij voldoen aan de voorschriften uit de Hygiëne code uit de Verordening EG 852/2004 en mogen daarom van Voedselbanken Nederland de “Status Groen” voeren.

Voor de voedselaanvoer zijn wij constant bereikbaar en kunnen wij het transport snel regelen. Daardoor is een belangrijke band opgebouwd met leveranciers met wie wij samenwerken om voedselverspilling te voorkomen. Met de voedselbanken van Aalsmeer en Uithoorn hebben we ook in 2017 nauw samengewerkt. Naast kennisuitwisseling ondersteunen wij in het logistieke proces, met als uitgangspunt dat elke voedselbank binnen haar verzorgingsgebied zelfstandig voedsel verwerft.

Wij vinden het belangrijk dat het uitdelen van pakketten samenloopt met een traject om onze klanten zo snel als mogelijk aan wettelijke middelen te helpen zodat zij zonder onze hulp verder kunnen gaan. Daarom lopen alle intake en 3-maandelijkse her intake gesprekken met onze klanten via de afdeling sociale dienstverlening van de Gemeente Haarlemmermeer. In 2017 zijn wij gastheer geweest voor het gemeentelijk project Samen voor minima en hebben wij deelgenomen aan gesprekken over de sociale kaart van de Haarlemmermeer waarbij de voedselbank wordt erkend partner van de gemeente in de armoedebestrijding.

In 2017 zijn wij gestart met de ondersteuning van 160 en geëindigd met 149 huishoudens bestaande uit 460 mensen waarvan 256 kinderen. In 2017 kregen wij 193 nieuwe klanten tegen 147 in 2016, een stijging van 31%.
Er werd eind 2016 en eind 2017 gemiddeld 13,1 maand van de voedselbank gebruik gemaakt. In de operationele overleggen met de afdeling Sociale Dienstverlening en in het halfjaarlijks overleg met de wethouder zijn de ontwikkelingen besproken met het doel de drempel naar de voedselbank te verlagen en de doorlooptijden te verkleinen.

In 2017 zijn er 7.632 (2016: 7.248) pakketten, bestaande uit 16.809 ( 2016: 15.484) kratten voedsel met een geschatte winkelwaarde van € 630.000 (2016: € 415.000) uitgereikt aan gezinnen in Haarlemmermeer.

In combinatie met de voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn er in de centrale loods 27.185 (2016: 26.500) kratten voedsel verwerkt.
Gemiddeld zijn er in 2017 dus per huishouden wekelijks 2,2 kratten voedsel uitgedeeld met een waarde van € 82,50. (2016: € 57.25). De waardestijging van de pakketten komt met name vanwege de grotere toevoer van vleesproducten.
Van het uitgedeelde voedsel kwam 73% uit Haarlemmermeer en werd 27% ontvangen via het Regionale Distributie Centrum van de voedselbanken in Noord-Holland.

In 2017 heeft onze herhuisvesting hoog op de agenda gestaan. Met de nieuwe eigenaar van onze loods is een huurovereenkomst aangegaan voor een initiële periode van 6 met verlengingen van steeds 3 maanden. Daarnaast is er een maatschappelijk investeerder gevonden die een bedrijfsgebouw laat bouwen waar wij onderdeel van zullen zijn. Voor het gedeelte dat wij gaan huren is, samen met de architect, een Plan van Eisen opgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn een grotere opslag capaciteit en een betere ontvangst en bereikbaarheid voor onze klanten en vrijwilligers. Naar verwachting zal het gebouw begin 2019 worden opgeleverd.

Voor onze nieuwe huisvesting zullen wij een meerjarige huur verplichting aan moeten gaan die ver reikt boven ons huidige beschikbare vermogen. Op aanbeveling van de Kascontrolecommissie streven wij daarom naar het verhogen van ons beschikbare vermogen tot minimaal de huurverplichting voor 1 jaar. Daarnaast zijn er met de wethouder positieve gesprekken gevoerd over een meerjarige subsidie toezegging.

We blijven werken aan de dienstverlening aan onze klanten en rekenen op steun en warmte van de vrijwilligers, alle samenwerkingspartners en gulle gevers in de Haarlemmermeer.

Voor de samenwerking in 2017 zeggen wij hen allen hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.