Jaarverslag 2017

SAMENSTELLING
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer bestond in 2017 uit:
Hans de Bats voorzitter
Dirk Berentsen secretaris
Gerda Janssen penningmeester
Ria Barendregt klantenbelang
Rinze de Vries PR, communicatie en fondsenwerving

OVERLEG
Het bestuur heeft in 2017 12 maal een reguliere bestuursvergadering gehouden. Daarnaast heeft het bestuur een vergadering gehouden waarbij de visie en toekomst van onze VBHm centraal stonden.

Het bestuur heeft in 2017 tweemaal, in april en in oktober, een coördinatoren overleg gehouden. Op dit overleg wordt met alle coördinatoren en assistenten van de VBHm overleg gevoerd. Opzet van dit coördinatoren overleg is afstemming met, en goed geïnformeerd zijn over, de vele werkzaamheden van alle coördinatoren en vrijwilligers van de VBHm.

In 2017 heeft de voorzitter ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg Noord-Holland. Hier voeren de voorzitters van de voedselbanken welke zijn aangesloten bij deze Regio overleg op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Door zaken gezamenlijk te bespreken en op te pakken wordt de slagkracht en de invloed die voedselbanken kunnen uitoefenen, vergroot.

In 2017 heeft de bedrijfsleider ieder kwartaal deelgenomen aan het Regio overleg voor de bedrijfsleiders.

In 2017 hebben we tweemaal deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland.

In 2017 is er, naast telefonisch contact, 4 maal overleg gevoerd met Ap Reinders, wethouder Sociale Zaken.

De voedselbank is in juni gastheer geweest van de netwerk bijeenkomst Samen voor de Minima voor partners in het sociale domein van de gemeente Haarlemmermeer.

SAMENWERKINGEN
MET DE GEMEENTE
In 2012 is een samenwerking met het Wmo-loket van start gegaan. Deze samenwerking is in 2017 gecontinueerd. Alle intake en her-intake gesprekken van onze klanten lopen via de afdeling Sociale Dienstverlening (SDV). Doel is dat enerzijds de klanten de maximale financiële steun en inzichten in hun financiële situatie verkrijgen en dat anderzijds de gemeente goed overzicht van de armoede in onze gemeente krijgt.
VBHm participeert in diverse gemeentelijke overleggen binnen de sociale dienstverlening.

HOE KWAMEN WIJ IN 2017 AAN:
GELD 
via gemeentelijke subsidie
via periodieke donaties
via eenmalige giften
via collectes bij kerken en bij de inzamelingsacties
Een overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag.

VOEDSEL
73% van de inhoud van de uitgedeelde voedselpakketten van zowel vers als droge goederen wordt geleverd door leveranciers uit Haarlemmermeer.
Bij het distributiecentrum Noord Holland worden er wekelijks verse goederen opgehaald.

In 2017 zijn er 28 winkelinzamelingen georganiseerd bij de diverse Supermarkten waarbij aan het publiek werd gevraagd om producten voor de klanten van de voedselbank te kopen.
Ook hebben kerken, scholen en bedrijven in 2017 inzamelingsacties gehouden waarbij houdbare producten aan de VBHm worden gedoneerd.

Daarnaast zijn er in 2017 in de buurthuizen van de Stichting Maatvast en in het Spaarne ziekenhuis permanente inzamelpunten ingericht.
Alleen in uiterste noodzaak kopen wij voedsel, bijvoorbeeld verse melk, aan.
Wij steven er naar om de inhoud van de pakketten een gezonde aanvulling te laten zijn van hetgeen het huishouden zelf nog kan aanschaffen.

SPECIFIEKE GEGEVENS
BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST
Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHm door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht; deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

NEUTRALITEIT
Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.