Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Onder de baten zijn opgenomen de subsidie van de Gemeente Haarlemmermeer, donaties van bedrijven, kerken en particulieren. De bijdragen in onze exploitatiekosten van Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn zijn opgenomen onder diverse baten. Als gevolg van afnemend contant geldverkeer zien wij de opbrengsten uit collecten teruglopen.

Lasten

Afschrijvingen
De bijdragen welke in voorgaande jaren ontvangen zijn ten behoeve van investeringen welke in 2014 en 2015 (heftruck) gedaan zijn worden als ‘vrijval vooruit ontvangen voor vaste activa’ verantwoord. Deze staan tegenover de lasten de afschrijvingen van deze activa.

Voedsel

De kosten van voedsel betreffen kosten van aanvullend gekochte producten. Dit betreft voornamelijk versproducten welke noodzakelijk zijn om aan de uitgereikte pakketten een verantwoorde inhoud te geven.

Huisvestingskosten

Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de huur van de loods.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten zijn een bijdrage aan de Regio Noord Holland van € 3.019, alsmede kosten voor verzekering, inventaris en reparatie hiervan opgenomen. In 2017 heeft er veel reparatie/onderhoud aan de koelinstallatie plaatsgevonden.

Gerda Janssen, bestuurslid penningmeester