Toelichting bij de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017

Inleiding
De staat van baten en lasten over 2017 laat een positief saldo zien. Belangrijke oorzaak hiervan is dat de Voedselbank in 2017 door bedrijven, organisaties en particulieren van voldoende kwalitatief goed voedsel werd voorzien. Dit stelt ons in staat aan onze cliënten goede voedselpakketten uit te reiken, zonder dat wij geld hoeven uit te geven om voedsel bij te kopen. Dit is ook de oorzaak van het gedeeltelijk vrijvallen (€ 5.000) van de bestemmingsreserve Feed for Food. Wij zeggen onze vrijwilligers, sponsors en donateurs van voedsel en geld hiervoor hartelijk dank! Hieronder gaan wij op een en ander nader in.

Voor de duidelijkheid merken wij op dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn. De kosten van onze vrijwilligers vindt u dan ook niet terug in de lasten. Dit geldt ook voor de kosten van het voedsel dat wij van vele bedrijven en donateurs om niet ontvangen. Totaal zijn in 2017 7.632 voedselpakketten in de Haarlemmermeer uitgedeeld. Deze pakketten vertegenwoordigen een gemiddelde winkelwaarde van ongeveer € 82,50 per pakket. Dat wil zeggen dat door de vrijwilligers van de voedselbank voor € 630.000 aan voedsel in de Haarlemmermeer verspreid is.

Als weer enige jaren is er een logistieke samenwerking met de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn. Deze samenwerking betekent dat onder andere kosten van loods en transport gedeeld worden.

Verder heeft 2017, in het teken van onderzoek naar geschikte locaties gestaan. Door het in de verkoop gaan van de onroerende zaken van de AM groep is ons huurcontract opgezegd. De tweede helft van 2017 hebben wij op basis van een kortlopende huurovereenkomst nog gebruik gemaakt van de locatie aan de Hoofdweg. In afwachting van een nieuw te betrekken locatie zijn in 2017 alleen strikt noodzakelijke investeringen en onderhoud gedaan.

Toelichting op de posten van de balans
Vaste activa
De vaste activa worden in 5 jaar afgeschreven. Uitsluitend voor de koelwagen wordt bij de berekening van de afschrijving een restwaarde van 10% gehanteerd.

De inventaris en goederen zijn verzekerd voor een bedrag van € 101.000.

Overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op posten die per 31 december van het betreffende boekjaar nog ontvangen dienen te worden, alsmede vooruitbetaalde bedragen. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De voorraad voedsel is gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Door het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan het eigen vermogen is dit toegenomen tot € 23.002. Dit eigen vermogen is naar onze mening niet toereikend om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen en langlopende verplichtingen aan te kunnen gaan.

Bestemmingsreserves
In 2017 is van de Gemeente Haarlemmermeer toestemming verkregen om voor de posten Vervanging activa, ‘Feet for Food’, PCBR en verhuizing, een bestemmingsreserve te handhaven. Dit wil zeggen dat deze bedragen een bestemming hebben en bij de beoordeling ten behoeve van subsidiedoeleinden niet als eigen vermogen meegerekend worden.

Vervanging activa
Deze reserve wordt gevormd ter vervanging van de Vrachtauto met koeling en de koelcel en bedraagt per 31 december 2017 € 38.166. Deze reserve wordt opgebouwd tot maximaal totaal € 50.000. Het verwachte jaar van aanwending is 2019. 

Feet for food
Het bedrag van Feet for Food is bedoeld om kinderen uit gezinnen die leven van de Voedselbank van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer in een periode niet voldoende goederen ontvangen zijn om de pakketten van toereikend gezond voedsel voor kinderen te voorzien worden deze middelen aangewend om voedsel bij te kopen. De afgelopen jaren heeft de voedselbank, als gevolg van de interventieregeling Russische Boycot, die sinds 2014 plaatsvond, voldoende vers voedsel ontvangen en minimaal bij hoeven te kopen. Met de Gemeente Haarlemmermeer is overeengekomen dat in 2017 € 5.000 van deze reserve in het resultaat vrijvalt en het resterende deel ad. € 16.728 voor 2022 besteed dient te worden.

Bestemmingsreserve PCBR
Het bedrag dat als PCBR benoemd is heeft als bestemming de ontwikkeling van een lespakket voor scholen. Omdat inmiddels Voedselbanken Nederland zich bezighoudt met de ontwikkeling van een lespakket zijn de kosten hiervan voor de Voedselbank Haarlemmermeer lager. In 2017 is € 1.222 van deze reserve vrijgevallen. €1.000 Zal in 2018 worden besteed.

Bestemmingsreserve verhuizing

Deze voorziening ad € 6.667 betreft een van de Rabobank ontvangen bedrag dat bestemd is voor verhuizing naar een nieuwe locatie.

Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden zijn vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Onder deze post is een schuld verwerkt die wij aan de Voedselbanken Aalsmeer en Uithoorn hebben. Dit is de bijdrage die deze Voedselbanken van de Rabobank ontvingen en eveneens voor de verhuizing van de loods bestemd zal worden. De post ‘vooruit ontvangen voor investeringen’ heeft betrekking op investeringen uit 2014 en een heftruck uit 2015. De vrijval van bedragen komt in 5 jaar, gelijk met de afschrijvingen, ten gunste van het resultaat en wordt als bate en de staat van baten en lasten verantwoord. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.