VOORWOORD

Het jaar 2009 kan voor de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer beschouwd worden als een roerig jaar.

Halverwege het jaar werden we opgeschrikt door het overlijden van Mineke Schnuck-Wever, een zeer gewaardeerde vrijwilliger, die ons vanwege ziekte in een eerder stadium had moeten verlaten.
In 2009 waren er ook veel wisselingen onder de vrijwilligers.
De functie van secretaris is in de loop van het jaar overgegaan van Janny Steenman naar Marion Peen. Hans de Bats beheert tegenwoordig de penningen.
Het bedrijfsleiderschap werd aan het begin van het jaar uitgevoerd door Joop Abeling, maar is sinds kort in handen van Renata van Geelen.
Gelukkig kunnen we naast al deze wisselingen bouwen op een stabiele groep van vrijwilligers: de inpakkers, chauffeurs en bijrijders, de inzamelaars en de vrijwilligers op de uitdeelpunten.

Samen met de Lions Haarlemmermeer-Ringvaart heeft het bestuur de organisatiestructuur aangepakt om te komen tot een transparante organisatiestructuur met heldere taakomschrijvingen. Deze ontwikkeling zal in 2010 worden voortgezet.

Het aantal klanten is in 2009 licht teruggelopen. We constateren daarbij dat er steeds meer jongere mensen een beroep moeten doen op de VBHM. Overleg met de gemeente Haarlemmermeer en Stichting MeerWaarde heeft geleid tot een aparte procedure van intake en informatieverstrekking aan de klanten.

Voor de bescherming van de privacy van onze klanten is een privacy- overeenkomst vastgesteld tussen de gemeente Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde en de VBHM.

Als leidraad in deze bespreking heeft het bestuur “Toolkit samenwerking gemeenten en voedselbanken”, een uitgave van de Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid, gebruikt i.v.m. de transparante taakomschrijving, die daarin verwoord is.

Voor de klanten zijn dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd.
Ook werden we in staat gesteld hen met feestdagen als Sinterklaas, Kerst en Pasen iets extra’s te geven.

In de loop van het jaar bleek het aantal donateurs dermate teruggelopen, dat het plan werd opgevat daar een special actie voor te organiseren. Er werden nieuwe folders gedrukt, die met behulp van vrijwilligers en bedrijven verspreid werden onder de inwoners in de Haarlemmermeer.

Verder leverde deelname aan de Beursvloer 2009 diverse interessante matches op. Naast 200 kg aardappels en 200 kg uien werd een match gemaakt voor een bureaustoel, bewegwijzering, 2 krantenadvertenties, nieuwe opzet van de website met tekst en designaanpassingen.

In 2009 is een subsidiebeschikking ontvangen van de gemeente Haarlemmermeer voor overheadkosten. Voor 2010 is een zelfde bedrag toegezegd. Het exploitatieresultaat over 2009 was positief 2.906,00 euro. Dit bedrag zal in zijn geheel aan het eigen vermogen worden toegevoegd.

Concluderend kunnen we stellen dat we een roerig maar ook een zeer actief jaar achter de rug hebben.

We maken ons zorgen over de verminderde aanvoer vanuit het landelijke verdeelpunt van de landelijke Voedselbanken Nederland.
Hierdoor zullen we meer uit eigen middelen moeten aanvullen om toch een volwaardig pakketten te kunnen blijven uitdelen.
Het bestuur verwacht in het jaar 2010, het Jaar van de Armoede, ondanks de crisis, geen spectaculaire groei.

We vertrouwen erop te mogen blijven rekenen op de steun van vrijwilligers, gemeente en sponsoren.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Hoofddorp, 27 april 2010

HISTORIE

LANDELIJK

De eerste Voedselbank (VB) werd in Rotterdam opgericht in 2001 en leverde aan 2300 huishoudens rond Rotterdam wekelijks een voedselpakket.
De doelstelling was om een schakel te zijn tussen enerzijds overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven. Nederland was het veertiende land in Europa dat zich aansloot bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De VB Rotterdam kreeg in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelde deze onder het steeds aangroeiende aantal VB’s in Nederland.

REGIONAAL:
In de loop der tijd werden er ook in de provincie Noord-Holland een aantal VB’s actief. Om de samenwerking te bevorderen tussen de inmiddels 14 VB’s werd er een nieuwe stichting opgericht: Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland.
Eenmaal per twee maanden is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen. Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten kwamen er in Nederland acht regiopunten. De VB’s van Noord-Holland werden vanaf dat moment door Regiopunt NH in Amsterdam bevoorraad vanuit hun depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door de toenmalige wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HAARLEMMERMEER:
Uit diverse media-aandacht, rapporten en informatie van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden. Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis afd. Haarlemmermeer om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten. Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen De VBH bracht hen met elkaar in contact en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.

In eerste instantie was het plan om als een soort filiaal van Haarlem te gaan opereren. Al spoedig besloten zij een stichting in het leven te roepen met als doel een handreiking te bieden aan mensen in financiële nood door het tijdelijk verstrekken van een voedselpakket. Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHM) opgericht.

Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om ons te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies. Verder werd er een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen die anders misschien gesloten blijven.

Het aanbevelingscomité bestaat uit zes personen:

Dhr. Th.L.N. Weterings – Burgemeester van Haarlemmermeer

Dhr. A.Th.M. van Beek – Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Haarlemmermeer

Dhr. C.Th.J. van Lent – Pastoor RK kerk te Hoofddorp

Mw. D.M. Bloemendal – Voorzitter ANBO Haarlemmermeer

Dhr. R.H. Sengers – Notaris te Nieuw Vennep

Mw. K. Holdijk – Huisarts te Hoofddorp

Een lening van 10.000 euro van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Haarlemmermeer, om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen maakte het mogelijk een loods te huren van 200 vierkante meter, gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp. Hierin werd tot oktober 2008 het voedseldepot gevestigd. In 2008 is het voedseldepot verhuisd naar een loods bij de AM-groep, Hoofdweg 583 te Hoofddorp.

In maart 2006 kreeg de VBHM de gevraagde startsubsidie van 11.000 euro.
Hiermee was de basis gelegd om verder te gaan.

HEDEN

VAN AANBOD NAAR VRAAG

De aanvoer vanuit het centrale depot te Rotterdam werd o.a. door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland steeds minder. Hierdoor werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden.

De norm voor drie dagen voedsel die de VBHM had gesteld kon niet langer waargemaakt worden. Het bestuur was van mening dat deze norm gehandhaafd diende te worden en besloot de zaak om te draaien. Passief afwachten wat er aan voedsel binnenkwam, veranderde in het zelf bepalen wat een huishouden nu eigenlijk nodig had aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen. Dit resulteerde in het voornemen om deze artikelen actief te gaan inzamelen.

Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken. Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN zamelt de VBHM nu houdbare voedingsmiddelen in bij supermarkten binnen de gemeente. Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en dat aan de VBHM te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Tegelijk met deze acties wordt er ook gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHM te verbeteren. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de vergunning die de gemeente ons hiervoor
heeft verleend. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en dienen wij regelmatig basisproducten bij te kopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel worden uitgedeeld, omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht.

VOEDSELPAKKETTEN

De voedselpakketten bestaan met ingang van 1 januari 2007 uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van vier weken voor de nodige variatie zorgen. Er zijn 2 soorten voedselpakketten:

Voedselpakket A is standaard voor huishoudens van 1-2-3 personen.
Voedselpakket B is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen, die enkele
extra artikelen krijgen.

De inhoud van een pakket kan bestaan uit:
macaroni, rijst, soep, melk, eieren, visconserven, cornedbeef, thee, koffie, suiker, chocopasta, hagelslag, groenteconserven, halvarine, bak en braad, pindakaas, jam, shampoo, allesreiniger, tandpasta, afwasmiddel.

Er is een aanvulling met brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de Haarlemmermeer of van het regiopunt van de landelijke voedselbanken ontvangen.

VOEDSELDEPOT

Alle houdbare producten staan opgeslagen in het voedseldepot op het terrein van de AM-groep. Verder hebben we drie grote diepvrieskisten voor o.a. opslag van brood en een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden vijf tafels voor het inpakken van de voedselpakketten.

De VBHM beschikt over een koelunit, een geschenk van KLM Cargo. Verder is er een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast. Voor het ophalen van het voedsel uit het centrale depot en uit de regio hebben we via de Rotary Haarlemmermeer en het bedrijf MAN-Amsterdam de beschikking gekregen over een bestelbus .

In principe worden alle goederen op woensdag opgehaald. Op donderdag worden hiervan voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten. Op vrijdagmorgen worden de pakketten vervoerd naar de distributiepunten, waar de uitdeling plaatsvindt.

DISTRIBUTIEPUNTEN

De uitreiking van de eerste dertien voedselpakketten op 28 april 2006 gebeurde vanuit het Rode Kruisgebouw aan de Nieuweweg in Hoofddorp.
Omdat er al vrij snel aanvragen binnenkwamen uit de andere kernen van de gemeente waarmee een moeizame verbinding met het openbaar vervoer wordt onderhouden, is er actie ondernomen om ook daar uitdeelpunten op te zetten.
Gesprekken met diverse kerkelijke instanties hebben ertoe geleid dat er in rap tempo vijf andere distributiepunten volgden, zodat er nu in de gemeente Haarlemmermeer in totaal zes distributiepunten zijn t.w. :

Hoofddorp, de Kruiskerk, Nieuweweg 2
Nieuw-Vennep, Gebouw De Rank, Eugenie de Previnaireweg 14
Rijsenhout, Protestantse Kerk, De Werf 2
Badhoevedorp, Gebouw Lady Baden Powell, Reigerstraat 38-40
Vijfhuizen Gebouw De Poterne, Vijfhuizerweg 969
Zwanenburg, Protestantse Kerk, Amsterdamsestraatweg 18, Halfweg

KLANTEN

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft zich ten doel gesteld:

de bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland en in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de Haarlemmermeer; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De doelstelling van de voedselbank is om mensen te helpen en om op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom word een voedselpakket in eerste instantie verstrekt voor een periode van 3 maanden. Indien nodig kan dit herhaald worden, even wel na een herscreening door een van de verwijzende instanties of door de voedselbank zelf. Dit kan voor een maximale periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.

Als de instantie of de VBHM een aanvraag honoreert vult deze het aanmeldingsformulier in en vermeldt daaronder zijn/haar naam als garantie dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Vervolgens wordt dit verzonden naar de VBHM die nog een eindscreening doet en daarna de gegevens in het klantenbestand registreert en daar een zogenaamd identiteitsnummer aan koppelt dat ook word vermeld in de brief die als bevestiging naar de klant word opgestuurd. Daarin staat verder waar en wanneer het voedselpakket kan worden opgehaald. Alleen op vertoon van deze brief wordt het pakket overhandigd.

Degene, die meent in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dient zich te melden bij een van de instanties waarmee de VBHM samenwerkt of bij VB zelf. Deze houden een intakegesprek en beoordelen de financiële situatie of de sociale toestand.

Bij de beoordeling van de financiële situatie wordt uitgegaan van de landelijke norm, die hieronder beschreven wordt.

ARMOEDEGRENS

De huidige landelijke norm voor de armoedegrens is een maximaal besteedbaar vrij inkomen voor voedsel, kleding, e.d. per huishouden per maand:

– voor een 1-persoons huishouden – 175 euro per maand
– voor iedere volwassene extra – 60 euro per maand
– voor ieder kind van 0 – 12 jaar – 30 euro per maand
– voor ieder kind van 12 – 18 jaar – 50 euro per maand

Een gezin met twee volwassenen en een kind van 10 jaar en een kind van 16 jaar mag niet meer dan 315 euro per maand over houden voor voedsel kleding en diversen; dit is nog geen 75 euro per week.

SAMENWERKING

VRIJWILLIGERS

Ook in 2009 draait de VBHM op een groep van ongeveer 45 zeer enthousiaste vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de klanten van de VBHM. Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst waarin o.a. de taken en werkzaamheden worden vermeld, alsmede de beschikbare uren. Voor hen is tevens een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten .
Binnen de Voedselbank zijn er diverse werkzaamheden, die gedaan moeten worden. Naast het bestuur zijn er coördinatoren die de organisatie draaiende houden.
Voordat het voedsel bij de klanten terechtkomt zijn er weer inpakkers, chauffeurs, bijrijders en inzamelaars actief om alle werkzaamheden voor elkaar te krijgen.
Het jaar 2009 was een roerig jaar voor onze vrijwilligers. Er waren veel wisselingen en er vielen vele open gaten. De opengevallen plekken werden met heel veel inzet op interim-basis opgevuld. Tegen het einde van het jaar werden de gelederen op verschillende plaatsen versterkt door nieuwe vrijwilligers. Er zijn helaas nog wel een paar lege plekken.
We hopen dat deze ontwikkeling zich in 2010 zal voortzetten.

CONTACT MET DE GEMEENTE

Half november 2006 werd aan de VBHM door de gemeente Haarlemmermeer een subsidie toegekend van 16.250 euro als tegemoetkoming voor de exploitatiekosten in 2007. Naar aanleiding hiervan heeft eind november 2006 het bestuur een gesprek gehad met de toenmalige wethouder van Sociale Zaken, de heer T. Horn, om samen een en ander te coördineren.
Dit contact heeft toen geresulteerd in een persbericht van B&W waarin als belangrijkste onderwerpen staan:

– Gemeente en voedselbank trekken samen op tegen armoede.
– Gemeente zal per brief het bedrijfsleven aansporen om de VBHM te helpen.
– Het is belangrijk dat de VBHM voedselpakketten kan blijven samenstellen.
– Het college van B&W lanceert een offensief tegen de armoede.
– Gemeente zet een leerwerkbedrijf op om mensen weer aan het werk te krijgen.
– Gemeente gaat de mensen helpen met een uitgebreide schuldhulp-verlening.
– Gemeente gaat een consulent aanstellen die de klanten van VBHM gaat begeleiden.
– Het bestuur en B&W zijn beide van mening dat de voedselbank op den duur overbodig moet worden.

Gedurende de jaren die volgden, is er steeds overleg geweest met de gemeente over het verbeteren van de samenwerking, onder andere in het kader van de in 2007 ingevoerde WMO.

Dit heeft eind 2009 geresulteerd in een privacyverklaring ten aanzien van de bescherming van de privacy van de klanten en de werkwijze, die vanaf januari 2010 gevolgd zal gaan worden. Deze verklaring is getekend door de gemeente Haarlemmermeer, Stichting MeerWaarde en Stichting Voedselbank Haarlemmermeer.

AANTALLEN

Totalen inzameling:
Opbrengst over 2009 is 644 kratten en € 5.033,63

Totalen Donateursactie:
55.000 folders gedrukt
40.000 folders verspreid
23 nieuwe maandelijkse donateurs

HOE KOMEN WIJ IN 2009 AAN:

Geld:

– via subsidie
– via periodieke donaties door de Vrienden van de Voedselbank
– via eenmalige giften
– via collectes zowel door b.v. de kerkgenootschappen als bij de inzamelingsacties die periodiek gehouden worden bij de grotere supermarkten
– in het najaar van 2009 is een speciale donateursactie gehouden om nieuwe donateurs te werven

Overzicht van de financiële gegevens kunt u vinden in het financiële jaarverslag.

Voedsel

De VBHM is genoodzaakt de inzamelingsacties van houdbare producten op te voeren om ervoor te zorgen dat de wekelijks uit te reiken voedselpakketten naar de gestelde norm gevuld kunnen worden.

Er wordt getracht gemiddeld twee per maand bij supermarkten op diverse locaties binnen de Haarlemmermeer inzamelingsacties te houden.

Ook houden scholen en bedrijven inzamelingsacties waarbij houdbare producten aan de VBHM gedoneerd worden.

Verder wordt actie ondernomen om het aantal lokale leveranciers die de VBHM voorzien van verse producten uit te breiden. Het ligt in de bedoeling alleen in uiterste noodzaak voedsel bij te kopen.

Mankracht

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer kan haar werk doen dankzij de inzet van ongeveer 45 zeer enthousiaste vrijwilligers.
Onze vaste groep vrijwilligers werd ook incidenteel bijgestaan door medewerkers van bedrijven in het kader van maatschappelijke betrokkenheid en door leerlingen van middelbare scholen in verband met de uitvoering van hun maatschappelijke stages.
Naast deze inzet was er ook de steun van onze sponsors en de positieve houding van de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.

Middelen

De VBHM heeft in het najaar van 2009 meegedaan aan de Beursvloer Haarlemmermeer. Hierbij zijn verschillende matches gemaakt, variërend van 200 kg uien tot aan en nieuwe bureaustoel en vernieuwing van de website.

SPECIFIEKE GEGEVENS

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHM door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend: ANBI-regeling.

Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht, deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

Als stichting kent de VBHM geen btw-verrekening.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

TOEKOMSTBEELD

We hopen dat we in 2010, het Jaar van de Armoede, opnieuw mogen rekenen op de steun van heel Haarlemmermeer.

We zullen ons inzetten om de samenwerking met gemeente en hulpverlenende instanties te optimaliseren, zodat we in staat zijn om een goede opvang te bewerkstelligen voor de mensen die tijdelijke ondersteuning zo hard nodig hebben.

Daarnaast zullen wij ons ook in 2010 inzetten om in goede samenwerking de signalering van stille armoede te verbeteren.

Daarvoor hopen wij ook in 2010 op veler steun te mogen rekenen.

Ondertekening

Stichting Voedselbank Haarlemmermeer

Voorzitter: Henny Bijma-Meekel

Secretaris: Marion Peen

Penningmeester: Hans de Bats

Hoofddorp – 27 april 2010

Bijlagen: Feiten en cijfers 2009.