Belangrijkste ontwikkelingen in 2007

– Verhuizing voedseldepot
– Convenant met gemeentelijke Sociale Zaken
– Daling aantal klanten van de voedselbank
– Schenking transportbus aan voedselbank

HISTORIE

LANDELIJK

De eerste Voedselbank (VB) werd in Rotterdam opgericht in 2001. De doelstelling is om een schakel te zijn tussen enerzijds overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven. Nederland is het veertiende land in Europa dat is aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De VB Rotterdam krijgt in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelt deze onder de voedselbanken in Nederland.
Per eind december 2007 zijn er in 78 plaatsen voedselbanken ingeschreven bij de KvK.
Het totaal aantal voedselpakketten dat per week in Nederland in 2007 werd verstrekt was op 1 jan 2007 : 10.000 en is tot december 2007 gestegen naar 13000 stuks per week.

REGIONAAL

In de loop der tijd zijn er ook in de provincie Noord-Holland een aantal VB’s actief geworden. Momenteel zijn dat er veertien Om de samenwerking te bevorderen is er een nieuwe stichting opgericht Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland.
Eenmaal per twee maanden is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten zijn er in Nederland acht regionale aanlevercentra i.p.v. alleen Rotterdam De VB’s van Noord-Holland worden door Amsterdam bevoorraad vanuit hun nieuwe depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HAARLEMMERMEER

Uit diverse media-aandacht, rapporten en info van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden. Op een totaal aantal huishoudens van 60.000 was dat 2 %.We kunnen spreken van een rijke gemeente, aangezien dit percentage in de grote steden tussen de 15 en 18 % ligt.
Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Rode Kruis afd. Haarlemmermeer om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten.
Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen De VBH bracht hen met elkaar in contact en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.

HET BEGIN

In eerste instantie was het plan om als een soort filiaal van Haarlem te gaan opereren. Na onderzoek bleek echter dat dit organisatorische bezwaren opleverde. Daarom werd al spoedig besloten een stichting in het leven te roepen met als doel een handreiking te bieden aan mensen in financiële nood door het tijdelijk verstrekken van een gratis voedselpakket.
Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHM) opgericht bij een bevriende notaris.
De stichting werd ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Een informatiepakket met een kennismakingsbrief werd gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om ons te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies.
Verder is er een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen die anders misschien gesloten blijven.
Het comité bestaat uit acht personen t.w. :
– de burgemeester
– de voorzitter van het Rode Kruis afd. Haarlemmermeer
– de dominee van de protestantse kerken
– de pastoor van de katholieke kerk
– de voorzitter van de ANBO (ouderenorganisatie)
– de regiodirecteur van het Leger des Heils
– een notaris
– een huisarts

Een donatie van 10.000 euro van het plaatselijke Rode Kruis om de huisvestingskosten voor het eerste jaar van te betalen maakte het ons mogelijk een loods te huren. Deze ruimte van 200 vierkante meter was gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp en deed dienst als voedseldepot. Via een motie van de gemeenteraad die door alle politieke partijen werd gesteund kreeg de VBHM in maart 2006 de gevraagde startsubsidie van 11.000 euro.

In 2007 kregen wij de kans om 2 loodsen te huren in het grote AM complex in Hoofddorp.
Vanaf 1oktober 2007 is het adres van het voedseldepot : Hoofdweg 583 (gebouw AM groep)

DE ORGANISATIE

De organisatie is bedrijfsmatig opgebouwd in drie segmenten t.w. : bestuur, staf en uitvoerenden.
In de loop van het jaar 2006 en 2007 groeide het aantal medewerkers van twee naar veertig enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de volgende functies :

Bestuur

Staf

Overige functies

voorzitter
secretaris
penningmeester

bedrijfsleider voedseldepot
ass. bedrijfsleider voedseldepot
coördinator vrijwilligers
coördinator automatisering
coördinator voedsel inzamelingsacties
coördinator klantencontact

chauffeurs en bijrijders
inpakkers
gastvrouwen/gastheren
collectanten voedsel en geld

Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst waarin o.a. de taken en werkzaamheden worden vermeld, alsmede de beschikbare uren. Voor hen is een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten Alle vrijwilligers werken belangeloos en krijgen alleen hun onkosten vergoed die zij voor de voedselbank maken.
Het bestuur houdt de intakegesprekken voor de staffuncties en de coördinator vrijwilligers onderhoudt de contacten met de overige medewerkers.
Eenmaal per maand wordt er een stafvergadering gehouden met het bestuur en alle coördinatoren. Van deze vergaderingen worden notulen en een actielijst gemaakt.

AANVRAGEN VOEDSELPAKKET

Degene die meent in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kan zich melden bij één van de instanties waarmee de VBHM samenwerkt. Deze houden een intakegesprek en beoordelen de financiële situatie. De desbetreffende instanties zijn :
– Gemeentelijke sociale dienst
– Maatschappelijk werk
– Vluchtelingenwerk
– Leger des Heils
РCo̦rdinator ouderenbonden
Per 1 september 2007 worden alle aanvragen gescreend door het WMO loket

ARMOEDEGRENS

De huidige landelijke norm voor de armoedegrens is een maximaal besteedbaar vrij inkomen voor voedsel, kleding, vervoer, reparaties e.d. per huishouden per maand :
– voor 1 persoon – 150 euro per maand
– voor iedere extra volwassene – 50 euro per maand
– voor ieder kind – 25 euro per maand

Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen komt dit neer op 250 euro per maand, dit is nog geen 60 euro per week ofwel 8,20 euro per dag.

De doelstelling van de voedselbank is mensen in financiële nood op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom wordt een voedselpakket (VP) in eerste instantie verstrekt voor een periode van zes maanden Per 1 september 2007 is dit teruggebracht naar max 3 maanden (ziepag.6) Indien nodig kan dit verlengd worden, evenwel na een herscreening.
Na acceptatie ontvangt de aanvrager een brief van de VBHM met daarin een persoonlijk identificatienummer. Verder staat er in deze brief waar en wanneer het wekelijkse VP kan worden opgehaald. Alleen op vertoon van deze brief wordt het VP overhandigd.
Als een klant twee keer zonder melding vooraf het VP niet heeft opgehaald, volgt als sanctie dat de verstrekking stop gezet wordt.

Het voedselpakket is aangepast aan het aantal personen in het huishouden.
pakket A : voor 1-2-3 personen, zit in een groen krat
pakket B voor 4 personen en meer, zit in een grijs krat

Half 2007 was het aantal huishoudens die een beroep deden op onze voedselbank gestegen tot 150 en veel klanten hadden hun aanvraag al enkele malen laten verlengen omdat zij nog steeds in een fin. positie onder de armoedegrens zaten. Dit vroeg om actie !

Convenant met de wethouder van soc. Zaken

In het kader van de armoedebestrijding in de gemeente Haarlemmermeer werd het bestuur van de VBHM in de loop van 2007 door de wethouder Soc.Zaken Dhr. Tom Horn uitgenodigd om mee te denken over diverse oplossingen om mensen uit hun armoede positie te halen.
Na diverse gesprekken op het gemeentehuis werden er in augustus 2007 de volgende afspraken gemaakt tussen het bestuur van de VBHM en de wethouder.

1. Er zal door het loket WMO (wet maatschappelijke ondersteuning ) een 2 sporen beleid gevoerd worden, met als uiteindelijk resultaat om de klanten van de VBHM op een zodanig financieel niveau te krijgen dat een beroep op de voedselbank overbodig moet worden, en de VBHM op termijn opgeheven kan worden.
2. Eerste spoor is dat alle aanvragen voor een voedselpakket (VP) per 1 september 2007 bij 1 instantie gescreend worden, nl. het WMO loket. Als een aanvrager op of onder de landelijke armoedenorm zit, dan wordt voor deze aanvrager een hulpverlening- traject opgestart in het kader van de mogelijkheden van de WMO, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening , bijzondere bijstand of leer/werk project. Als dit traject enige tijd nodig heeft om operationeel te kunnen functioneren, krijgt de aanvrager in die tussentijd een VP van de VBHM met een maximale duur van 3 maanden. In deze tijd dient het
WMO loket het fin. probleem van de aanvrager te hebben opgelost.
3. Tweede spoor is dat alle huidige klanten van de VBHM binnen 6 maanden een herscreening krijgen door de medewerkers van het WMO loket. Als de klanten niet meer voldoen aan de huidige armoedenorm wordt de verstrekking van het VP stopgezet.
Voldoen zij evenwel nog steeds aan de armoedenorm dan volgt het hulpverleningstraject zoals hierboven beschreven.
4. Per 1 september 2007 is een maatschappelijk werkster aan het werk gegaan tijdens de wekelijkse uitdeling van de VP’s in het uitdeelpunt in Hoofddorp. Zij hoort de klanten van de VBHM aan en kan directe hulp verlenen in acute noodsituaties.
5. Het bestuur van de VBHM is en blijft verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie en heeft de eindbeslissing of iemand in aanmerking komt voor een VP, of afgewezen, bv als een klant zonder opgave van reden 2 maal het VP niet ophaalt.
6. Iedere 6 weken zal er in een evaluatiegesprek tussen bestuur VBHM en de beleidsmedewerkers van de gemeentelijke afdeling soc.zaken getoetst worden of de afspraken op een goede manier worden nagekomen, of dat er een bijsturing moet plaats vinden.

Resultaat
Deze gezamenlijke aanpak heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van het aantal klanten van de VBHM. Bij de start van deze aanpak op 1 september 2007 zorgden wij dat er 153 huishoudens een goed gevuld voedselpakket kregen. Per eind december 2007 waren dit nog 123 huishoudens. Een daling in 4 maanden van 20 procent, in plaats van een stijging

VOEDSELDEPOT

In het voedseldepot aan de Hoofdweg staan stellingen voor opslag van houdbare voedingsmiddelen, twee grote diepvrieskisten voor o.a. opslag van brood en een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden vijf tafels voor het inpakken van de voedselpakketten.
Ook beschikt de VBHM over een koel-vriesunit, een geschenk van KLM Cargo. Verder is er een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast.

Iedere woensdag werd tot 5 december 2007 met een huurbus ons aandeel van het voedsel uit de regio voedselbank te Amsterdam opgehaald Ook wordt er bij diverse leveranciers uit de eigen regio groente, fruit en brood ingezameld. Alles wordt gecontroleerd op houdbaarheidsdatum en bruikbaarheid.
Op donderdagmiddag worden hiervan voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten.
Op vrijdagmorgen worden de kratten voor het distributiepunt Hoofddorp ingeladen en afgeleverd in het Rode Kruisgebouw, waar de uitdeling plaatsvindt. De overige vijf distributiepunten halen hun eigen kratten op. Het tijdschema is zodanig dat iedereen voor 10 uur ’s morgens bevoorraad is. De verstrekking van de voedselpakketten is altijd op vrijdagmorgen.

Transport

Een van onze wensen die wij in het jaarverslag 2006 hadden neergelegd was een eigen bestelbus, omdat het huren van een bus toch een kostbare zaak is. Groot was onze verbazing toen wij een goede gebruikte VW bestelbus kregen aangeboden van de Stichting Ons Tweede Thuis in samenwerking met Rotary Haarlemmermeer. Op 5 december 2007 vond de officiële overdracht plaats. Een geweldig Sinterklaascadeau voor de VBHM.

DISTRIBUTIEPUNTEN

De uitreiking van de eerste dertien voedselpakketten op 28 april 2006 gebeurde vanuit het Rode Kruisgebouw aan de Nieuweweg in Hoofddorp. Omdat er al vrij snel aanvragen binnenkwamen uit de andere kernen van de gemeente waarmee een moeizame verbinding met het openbaar vervoer wordt onderhouden, is er actie ondernomen om ook daar uitdeelpunten op te zetten. Gesprekken met diverse kerkelijke instanties hebben ertoe geleid dat er in rap tempo vijf andere distributiepunten volgden, zodat er nu in de gemeente Haarlemmermeer in totaal zes distributiepunten zijn t.w. :

VRIENDEN VAN DE VOEDSELBANK

Om de financiële middelen van de voedselbank aan te vullen heeft het bestuur de actie Vrienden van de Voedselbank in het leven geroepen. Sympathisanten kunnen via een machtiging voor één jaar met een automatische maandelijkse incasso een bijdrage doneren vanaf 0,75 Euro per week. Ook een eenmalige bijdrage via incasso is mogelijk.

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHM door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend. Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht, deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
Als stichting kent de VBHM geen btw-verrekening.

VAN AANBOD NAAR VRAAG

Omdat vanuit het centrale depot te Rotterdam de aanvoer in 2006 steeds minder werd door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland, werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden De norm voor drie dagen voedsel die de VBHM had gesteld kon niet langer waargemaakt worden. Omdat het bestuur van mening is dat deze norm gehandhaafd dient te worden, is
besloten de zaak om te draaien: Niet meer passief afwachten wat er aan voedsel binnenkomt maar zelf bepalen wat een huishouden nu eigenlijk nodig heeft aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen, en deze artikelen actief gaan inzamelen.
Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken.Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN zamelt de VBHM sinds half 2006 houdbare voedingsmiddelen in bij de grotere supermarkten binnen de gemeente.
Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en aan de VBHM te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat.
Tegelijk met deze acties wordt er ook gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHM te verbeteren. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de vergunning die de gemeente ons hiervoor heeft verleend.
Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en dienen wij regelmatig zgn. basisproducten bij te kopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Ook kopen wij artikelen bij als zeep, tandpasta, shampoo, en afwasmiddel omdat wij persoonlijke en huishoudelijke hygiëne belangrijk vinden.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft in 2007 totaal ruim 6500 VP’s verstrekt.

Wat is er nodig !

groenteconserven,
koffie, thee
suiker, macaroni,
rijst, houdbare melk,
visconserven,
vleesconserven,
eieren, soep
halvarine,
jam/pindakaas,
afwasmiddel,
allesreiniger,
shampoo,
tandpasta,

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

HOE KOMEN WIJ IN 2007 AAN:

Geld

-via periodieke donaties door de Vrienden van de Voedselbank
-via eenmalige giften
-via subsidie van gemeente en provincie
-via collectes door b.v. de kerkgenootschappen en bij de inzamelingsacties

Voedsel

-via regionale voedselbank Amsterdam
-via inzamelingsacties bij bezoekers van supermarkten.
-via schenkingen door plaatselijke middenstand
-via inzamelingsacties bij kerken, scholen,bedrijven
-via aankoop bij plaatselijke supermarkt

Hoofddorp, 14 januari 2008

Het stichtingsbestuur
Voorzitter – Henny Bijma
Secretaris – Hans de Jongh
Penningmeester – Linda Hoogenhout