HISTORIE:

LANDELIJK:

De eerste Voedselbank (VB) werd in Rotterdam opgericht in 2001 en levert nu aan 2300 huishoudens in en om Rotterdam wekelijks een voedselpakket. De doelstelling is om een schakel te zijn tussen enerzijds overproductie en/of verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de huishoudens die op of onder de armoedegrens leven. Nederland is het veertiende land in Europa dat is aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken. De VB Rotterdam krijgt in bulk producten van de levensmiddelenindustrie en verdeelt deze onder de huidige veertig VB’s in Nederland.

REGIONAAL:

In de loop der tijd zijn er ook in de provincie Noord-Holland een aantal VB’s actief geworden. Momenteel zijn dat er veertien Om de samenwerking te bevorderen is er een nieuwe stichting opgericht Stichting Voedselbanken Regio Noord-Holland.
Eenmaal per twee maanden is er overleg en komen de betrokken coördinatoren bij elkaar om operationele kwesties aan de orde te stellen en ervaringen uit te wisselen Om transportkosten te besparen en VB Rotterdam te ontlasten komen er in Nederland acht regionale aanlevercentra i.p.v. alleen Rotterdam De VB’s van Noord-Holland zullen dan door Amsterdam worden bevoorraad vanuit hun nieuwe depot, dat op 19 januari 2007 officieel werd geopend door wethouder Aboutaleb van Amsterdam.

HAARLEMMERMEER:

Uit diverse media-aandacht, rapporten en info van het CBS over armoede in de Haarlemmermeer bleek dat er in deze gemeente in 2005 een potentieel van ongeveer 1200 huishoudens op of onder de armoedegrens leefden. Op een totaal aantal huishoudens van 60.000 is dat 2 %.We kunnen spreken van een rijke gemeente, aangezien dit percentage in de grote steden tussen de 15 en 18 % ligt.
Dat inspireerde Ank de Roo van Alderwerelt vanuit particulier initiatief en Hans de Jongh vanuit zijn achtergrond als bestuurslid van het Rode Kruis afd. Haarlemmermeer om ook in deze gemeente een voedselbank op te zetten.
Onafhankelijk van elkaar benaderden zij de VB in Haarlem (VBH) die toen al operationeel was, om zich te oriënteren op de te nemen stappen De VBH bracht hen met elkaar in contact en na een eerste kennismakingsgesprek half januari 2006 gingen zij beiden enthousiast aan het werk.

HET BEGIN

In eerste instantie was het plan om als een soort filiaal van Haarlem te gaan opereren. Na onderzoek bleek echter dat dit organisatorische bezwaren opleverde. Daarom werd al spoedig besloten een stichting in het leven te roepen met als doel een handreiking te bieden aan mensen in financiële nood door het tijdelijk verstrekken van een gratis voedselpakket.
Op 16 februari 2006 werd de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer (VBHM) opgericht bij een bevriende notaris.
De stichting werd ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en vervolgens werd er een bankrekening geopend .waarna een plan van aanpak werd opgesteld en een folder ontworpen.

Dit alles werd als informatiepakket met een kennismakingsbrief gezonden naar B&W, alle politieke partijen, kerkgenootschappen, de pers, huisartsen, serviceclubs, banken en de grotere commerciële instellingen met het verzoek om ons te ondersteunen. Aanmelding bij de Vacaturebank voor Vrijwilligers resulteerde al spoedig in een aantal enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies.
Verder is er een comité van aanbeveling gevormd met de achterliggende gedachte dat bekende inwoners van de gemeente mogelijk deuren zouden kunnen openen die anders misschien gesloten blijven. Het comité bestaat uit acht personen t.w. :
– de burgemeester
– de voorzitter van het Rode Kruis afd. Haarlemmermeer
– de dominee van de protestantse kerken
– de pastoor van de katholieke kerk
– de voorzitter van de ANBO (ouderenorganisatie)
– de regiodirecteur van het Leger des Heils
– een notaris
– een huisarts
Een donatie van 10.000 euro van het plaatselijke Rode Kruis om de huisvestingskosten voor het lopende jaar van te betalen maakte het ons mogelijk een loods te huren. Deze ruimte van 200 vierkante meter is gelegen aan de Hoofdweg 855 B te Hoofddorp en doet dienst als voedseldepot.
Via een motie van de gemeenteraad die door alle politieke partijen werd gesteund kreeg de VBHM in maart 2006 de gevraagde startsubsidie van 11.000 euro. De basis was gelegd om verder te gaan.

DE ORGANISATIE

De organisatie is bedrijfsmatig opgebouwd in drie segmenten t.w. : bestuur, staf en uitvoerenden.
In de loop van het jaar groeide het aantal medewerkers van twee naar dertig enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de volgende functies :

Bestuur

Staf

Overige functies

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
tweede secretaris
penningmeester

bedrijfsleider voedseldepot
ass. bedrijfsleider voedseldepot
coördinator vrijwilligers
coördinator logistiek en transport
coördinator automatisering
coördinator voedsel inzamelingsacties

chauffeurs en bijrijders
inpakkers
gastvrouwen/gastheren
collectanten voedsel en geld

Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst waarin o.a. de taken en werkzaamheden worden vermeld, alsmede de beschikbare uren. Voor hen is een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten Alle vrijwilligers werken belangeloos en krijgen alleen hun onkosten vergoed die zij voor de voedselbank maken.
Het bestuur houdt de intakegesprekken voor de staffuncties en de coördinator vrijwilligers onderhoudt de contacten met de overige medewerkers.
Eenmaal per maand wordt er een stafvergadering gehouden met het bestuur en alle coördinatoren. Van deze vergaderingen worden notulen en een actielijst gemaakt.

AANVRAGEN VOEDSELPAKKET

Degene die meent in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dient zich te melden bij een van de instanties waarmee de VBHM samenwerkt: Deze houden een intakegesprek en beoordelen de financiële situatie.
De desbetreffende instanties zijn:
– gemeentelijke sociale dienst
– maatschappelijk werk
– vluchtelingenwerk
– leger des heils
Рco̦rdinator ouderenbonden

ARMOEDEGRENS

De huidige landelijke norm voor de armoedegrens is een maximaal besteedbaar vrij inkomen voor voedsel, kleding, vervoer, reparaties e.d. per huishouden per maand:
– voor 1 persoon – 150 euro per maand
– voor iedere extra volwassene – 50 euro per maand
– voor ieder kind – 25 euro per maand
Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen komt dit neer op 250 euro per
maand, dit is nog geen 60 euro per week ofwel 8,20 euro per dag.

De doelstelling van de voedselbank is mensen in financiële nood op een tijdelijke basis te ondersteunen en daarom wordt een voedselpakket in eerste instantie verstrekt voor een periode van zes maanden. Indien nodig kan dit nogmaals herhaald worden,evenwel na een herscreening door een van de eerder genoemde instanties.
Als de instantie de aanvraag honoreert vult deze het aanmeldingsformulier in en vermeldt daaronder zijn/haar naam als garantie dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Vervolgens wordt dit verzonden naar onze voedselbank die de gegevens in het klantenbestand registreert en daar een zogenaamd identiteitsnummer aan koppelt dat ook wordt vermeld in de brief die als bevestiging naar de klant wordt opgestuurd.. Daarin staat verder waar en wanneer het voedselpakket kan worden opgehaald. Alleen op vertoon van deze brief wordt het pakket overhandigd.
Het identiteitsnummer bestaat uit verschillende cijfers die alle een specifieke functie hebben. De eerste twee cijfers geven het volgnummer van de klant aan, daarna volgt het cijfer dat aangeeft uit hoeveel personen dat huishouden bestaat, en vervolgens komen de cijfers van de begin en einddatum van de verstrekking.
Het voedselpakket is aangepast aan het aantal personen in het huishouden.
pakket A : voor 1-2-3 personen, zit in een groen krat
pakket B voor 4 personen en meer, zit in een grijs krat

VOEDSELDEPOT

In het voedseldepot aan de Hoofdweg staan stellingen voor opslag van houdbare voedingsmiddelen, twee grote diepvrieskisten voor o.a. opslag van brood en een rollerbaan van zes meter met aan beide zijden vijf tafels voor het inpakken van de voedselpakketten.
Sinds kort beschikt de VBHM over een koel-vriesunit, een geschenk van KLM Cargo.
Verder is er een klein kantoor met telefoon, computer en opbergkast.
Voor het ophalen van het voedsel uit het centrale depot is er een samenwerkingsverband met de Voedselbank Haarlem. Deze beschikt over een eigen bestelwagen en de transportkosten worden pro rata verdeeld.
Iedere woensdag wordt met een huurbus ons aandeel van het voedsel uit Haarlem opgehaald en bij diverse leveranciers uit de eigen regio worden groente, fruit en brood ingezameld.
Alles wordt gecontroleerd op houdbaarheidsdatum en bruikbaarheid.
Op donderdagmiddag worden hiervan voedselpakketten samengesteld, aangevuld met producten uit eigen voorraad en ingepakt in stapelbare kratten.
Op vrijdagmorgen worden de kratten voor het distributiepunt Hoofddorp ingeladen en afgeleverd in het Rode Kruisgebouw, waar de uitdeling plaatsvindt.. De overige vijf distributiepunten halen sinds kort hun eigen kratten op. Het tijdschema is zodanig dat iedereen voor 10 uur ’s morgens bevoorraad is.

DISTRIBUTIEPUNTEN

De uitreiking van de eerste dertien voedselpakketten op 28 april 2006 gebeurde vanuit het Rode Kruisgebouw aan de Nieuweweg in Hoofddorp. Omdat er al vrij snel aanvragen binnenkwamen uit de andere kernen van de gemeente waarmee een moeizame verbinding met het openbaar vervoer wordt onderhouden, is er actie ondernomen om ook daar uitdeelpunten op te zetten. Gesprekken met diverse kerkelijke instanties hebben ertoe geleid dat er in rap tempo vijf andere distributiepunten volgden, zodat er nu in de gemeente Haarlemmermeer in totaal zes distributiepunten zijn t.w. :

VRIENDEN VAN DE VOEDSELBANK

Om de financiële middelen van de voedselbank aan te vullen heeft het bestuur de actie Vrienden van de Voedselbank in het leven geroepen. Sympathisanten kunnen via een machtiging voor één jaar met een automatische maandelijkse incasso een bijdrage doneren vanaf 0,75 Euro per week. Ook een eenmalige bijdrage via incasso is mogelijk.

BESCHIKKINGEN VAN DE BELASTINGDIENST

Om het voor de gulle gevers financieel aantrekkelijk te maken, is aan de VBHM door de belastingdienst de zgn. vrijstellingsregeling toegekend.Dit houdt in dat giften en donaties aan de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer zijn vrijgesteld van het schenkings- en successierecht, deze zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.
Als stichting kent de VBHM geen btw-verrekening.

VAN AANBOD NAAR VRAAG

Omdat vanuit het centrale depot te Rotterdam de aanvoer steeds minder werd door de toename van het aantal voedselbanken in Nederland, werd het steeds moeilijker de aanvragers een volwaardig voedselpakket aan te bieden De norm voor drie dagen voedsel die de VBHM had gesteld kon niet langer waargemaakt worden. Omdat het bestuur van mening is dat deze norm gehandhaafd dient te worden, is
besloten de zaak om te draaien: Niet meer passief afwachten wat er aan voedsel binnenkomt maar zelf bepalen wat een huishouden nu eigenlijk nodig heeft aan eerste levensbehoeften voor deze drie dagen, en deze artikelen actief gaan inzamelen.
Om dit te kunnen realiseren ontstond het idee de bevolking van de Haarlemmermeer hierbij te betrekken.Onder het motto: MENSEN VOOR MENSEN zamelt de VBHM nu houdbare voedingsmiddelen in bij de grotere supermarkten binnen de gemeente .Wij vragen het winkelend publiek om één of meerdere artikelen extra te kopen en aan de VBHM te doneren. Op de uitgedeelde flyers staat vermeld om welke artikelen het gaat. Tegelijk met deze acties wordt er ook gecollecteerd om de financiële situatie van de VBHM te verbeteren. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de vergunning die de gemeente ons
hiervoor heeft verleend. Desondanks schiet onze voorraad nog vaak te kort en dienen wij regelmatig zgn. basisproducten bij te kopen zoals rijst, pasta, houdbare melk, eieren en dergelijke. Ook artikelen als zeep, tandpasta, shampoo, allesreiniger en afwasmiddel omdat aan persoonlijke en huishoudelijke hygiëne veel waarde wordt gehecht.

De Stichting Voedselbank Haarlemmermeer heeft in 2006 totaal 2360 VP verstrekt.

STREEFINHOUD BASISPRODUCTEN in VOEDSELPAKKET

De voedselpakketten (VP) zullen met ingang van 1 januari 2007 bestaan uit een vast aantal houdbare voedingsmiddelen die in een cyclus van vier weken voor de nodige variatie zorgen.
VP A is standaard voor huishoudens van 1-2-3 personen. VP B is voor grotere huishoudens vanaf 4 personen, die enkele extra artikelen krijgen.

Aangevuld met brood, fruit, groente, champignons en wat wij verder van de diverse winkeliers uit de regio ontvangen.

TOEKOMST

Per eind december 2006 stonden er 104 huishoudens (HH) bij ons geregistreerd. De groeiverwachting is gemiddeld twee HH per week, zodat er per eind december 2007 aan ongeveer 200 HH een wekelijks voedselpakket zal worden uitgereikt.
Half november 2006 werd aan de VBHM door de gemeente Haarlemmermeer een subsidie toegekend van 16.250 euro als tegemoetkoming voor de exploitatiekosten in 2007. Naar aanleiding hiervan heeft eind november 2006 het bestuur een gesprek gehad met de wethouder van Soc. Zaken, de heer T. Horn, om samen een en ander te coördineren.
Dit heeft geresulteerd in een persbericht van B&W waarin als belangrijkste onderwerpen
staan :
– Gemeente en voedselbank trekken samen op tegen armoede.
– Gemeente zal per brief het bedrijfsleven aansporen om de VBHM te helpen
– Het is belangrijk dat de VBHM voedselpakketten kan blijven samenstellen.
– Het college van B en W lanceert een offensief tegen de armoede
– Gemeente gaat een leerwerkbedrijf opzetten om mensen weer aan het werk te krijgen.
– Gemeente gaat de mensen helpen met een uitgebreide schuldhulpverlening.
– Gemeente gaat een consulent aanstellen die de klanten van VBHM gaat begeleiden.
– Het bestuur en B&W zijn beide van mening dat de voedselbank op den duur overbodig moet worden.

NEUTRALITEIT

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Haarlemmermeer hecht er waarde aan om te benadrukken dat deze vrijwilligersorganisatie strikt neutraal is ten aanzien van politiek of religie en dat het werk op een professionele en transparante manier zal plaatsvinden.

HOE KOMEN WIJ IN 2007 AAN:

Geld

-via periodieke donaties door de Vrienden van de Voedselbank
-via eenmalige giften
-via collectes zowel door b.v. de kerkgenootschappen als bij de inzamelingsacties die periodiek gehouden worden bij de grotere supermarkten

Voedsel

De VBHM is genoodzaakt de inzamelingsacties van houdbare producten op te voeren om ervoor te zorgen dat de wekelijks uit te reiken voedselpakketten naar de gestelde norm gevuld kunnen worden.
Hiertoe is een werkgroep inzamelingsacties in het leven geroepen die bestaat uit drie personen. Deze vrijwilligers zullen zich bezighouden met de coördinatie van de te houden acties, t.w. gemiddeld twee per maand bij de grotere supermarkten op diverse locaties binnen de polder. Ook zullen scholen en bedrijven voor dit doel benaderd worden.
Verder wordt actie ondernomen om het aantal lokale leveranciers die de VBHM voorzien van verse producten uit te breiden. Het ligt in de bedoeling alleen in uiterste noodzaak voedsel bij te kopen.

WAT ZIJN ONZE WENSEN VOOR 2007:

– een eigen bestelbus met laadklep om voedsel op te halen
– een beamer en laptop voor presentaties
– extra verlichting in het voedseldepot boven de werktafels.
– een rollerbaan van acht meter
– een kleine heftruck (elektrisch)
Sponsoren